Trang chủ

Luyện thi topik
Ngữ pháp
Hán hàn
Từ vựng theo chủ đề

Từ vựng đã lưu
Luyện tập từ vựng
Phân tích

Đăng nhập
Có 1 kết quả cho từ : 대통령 중심제
대통령 중심제

Nghĩa

1 : thể chế trung tâm là tổng thống (presidential system)
대통령이 행정부의 중심이 되어 나라를 이끌어 가는 제도.
Chế độ mà tổng thống trở thành trung tâm của bộ máy hành chính và điều hành đất nước.

Ví dụ

[Được tìm tự động]
나라정치 제도대통령 중심제에서 내각 책임제로 바뀌었다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
대통령 중심제 아래서는 대통령을 낸 정당여당이고, 그와 상대되는 정당야당란다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
민주 정치를 하는 나라에 있어서의 정부형태에는 대통령 중심제의원 내각제있다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
대통령 중심제바뀌다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
대통령 중심제도입하다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
박지원국민의당 원내대표  협치가 불가능하다고 한 건 대통령 중심제에선 대통령이 바뀌지 않으면 불가능하다.
Internet
박지원국민의당 원내대표 협치가 불가능하다고 한 건 대통령 중심제에선 대통령이 바뀌지 않으면 불가능하다.
Internet
유인태 전 더불어민주당 의원 좋은 평가를 받아요. 그런데 힘 있는 사람이 아니면 가서 좋은 게 좋다고 적당히 그저 월급이나 받아 먹고 그러고 나오려고 그러지 하려고 하면 얼마나 또 거기는 마찰이 있고 여러 가지 투서가 들어가고 시끄러운 걸 피하려고 하거든요. 오히려 이 정권에 힘 있는 사람이 가서 제대로 정신이 박혔으면 할 수 있는 이점. 그러니까 양면이 있어요. 그리고 저는 산하기관의 코드 인사라고 하는 건 거의 뭐 숙명 이 대통령 중심제에서 숙명 같은 거라고 봐야 해요.
Internet
네. 제가 반 총장께서 대통령을 하는데 반대다, 그런 뜻은 아니고요. 그 다음에 무슨 결과적으로 친박하고 반기문 총장하고 꼭 친박이라기보다는 하여튼 잘 할 수 있다고 생각합니다. 그러나 중요한 것은 뭔가 하면 우리가 지금 국가 운영 체계가 다 망가져 있거든요. 지금 현재 대통령 중심제 그 다음에 국회 제도도 다 망가져 있고 관료 체제도 망가져 있고 그래서 제가 이야기를 하자고 하면 이게 정말 고장 난 자동차라고 그럽니다. 이 국가 전체가.
Internet
Xem thêm ví dụ khác

Hán hàn

Bạn có thể xem tất cả các âm hán hàn tại đây
대 - 大
thái , đại
간호
đại học đào tạo y tá
령 - 領
lãnh , lĩnh
điều lệ, quy tắc, phương châm
심 - 心
tâm
tính cách mạnh mẽ, người mạnh mẽ
영 - 領
lãnh , lĩnh
강령
điều lệ, quy tắc, phương châm
제 - 制
chế
가부장
chế độ gia trưởng
중 - 中
trung , trúng
가스
sự nhiễm độc ga
통 - 統
thống
thể thống gia đình, truyền thống gia đình

Câu hỏi thường gặp

Nghĩa của từ vựng 대통령 중심제 :
    1. thể chế trung tâm là tổng thống presidential system

Cách đọc từ vựng 대통령 중심제 : Không có phần phát âm cho từ vựng này. Nhưng bạn có thể phát âm thanh trong ứng dụng

Đánh giá phần từ vựng

Đã có 1 người đánh giá. Trung bình 5* . Bạn thích phần giải thích từ vựng này không ?
.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
.