Trang chủ

Luyện thi topik
Ngữ pháp
Hán hàn
Từ vựng theo chủ đề

Từ vựng đã lưu
Luyện tập từ vựng
Phân tích

Đăng nhập
Có 1 kết quả cho từ : 가령
가령
Phó từ - 부사

Nghĩa

1 : giả sử, nếu
가정하여 말해서.
Giả định mà nói.
2 : giả như, giả tỉ như
예를 들어.
Nêu ví dụ.

Ví dụ

[Được tìm tự động]
가령 내가 형의 입장이었다면 부모님 때문에 꿈을 포기하지는 않았을 것이다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gi
가령자녀가 있는 사 인 가정에서는 한 달 생활비로 삼백만 원 정도를 쓸 것이다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gi
가령 ‘모나리자’ 같은 그림세계적걸작으로 꼽힌다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gi
가령 결혼식이나 상갓집에 갈 때에는 장소상황에 맞게 옷을 입어야 한다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gi
가령 내년 KBO리그에서 5년째 뛰는 선수신규 계약첫해제외하고 1년씩 4번을 재계약한 것이므로 연간 10만 달러최대 40만 달러증액해 받을 수 있습니다.
Internet
가령 자영업자 A씨는 신고소득 기준 보험료는 1년에 206만 원이었지만, 실제로 납부보험료는 3천609만 원이었습니다.
Internet
김기현 예를 든다면 당내 여러 가지 갈등분열계속 일으킨다든지 이렇게 되면 당의 통합을 통해서 총선승리로 이끌고 윤석열 정부성공을 이끌어내는 데 여러 가지 부족할 것이다 이런 생각이 들고요. 또 지금 치열하게 야당논쟁벌이고 있지 않습니까 가령 감사원 관련해서 문 전 대통령 문제도 있고요. 또 MBC 보도 관련해서 조작 논란도 있습니다마는 이런 국면이 생겼을 때 적어도 우리 당을 대표하겠다 하는 사람라면 우리 당의 입장강력하게 얘기하고 국민들을 설득하고 전선에 나서야 되는 것 아니겠습니까 그런데전선에서 싹 빠져서 자기 이미지 관리만 한다, 스타일리스트처럼 보인다 그것곤란하지 않겠습니까
Internet
독자 여러분인터넷개인 기록이 남는 것에 대해 어떻게 생각하시나요 인터넷하다 보면 내가 어떤 사이트방문했는지, 또 어떤 단어검색했는지 브라우저에 기록이 남을 수밖에 없잖아요. 인터넷개인 정보가 남는 게 싫은 사람들은 가령 브라우저의 시크릿 모드사용한다거나 주기적으로 방문 기록검색 기록지우기도 하던데, 독자 여러분어떤 스타일인지 궁금합니다. 오늘 마부뉴스에서 다룰 주제개인 기록이 담겨 있는 인터넷 쿠키입니다. 인터넷사용하다 보면 필수적으로 나올 수밖에 없는 쿠키. 우리가 흘린 쿠키날갯짓얼마나태풍이 될 수 있는 건지 데이터정리해봤습니다. 오늘 마부뉴스가 독자 여러분에게 던지는 질문바로 이겁니다.
Internet
가령 1주에 100만 원 하는 주식을 15만 원어치만 사겠다고 주문하면, 증권사고객 계좌해당 주식 0.15주를 넣어주는 방식입니다.
Internet
유인태전 국회 사무총장 그런데 총리사실 예산안을 봐요, 다. 총리는 들여다봐요. 그전 총리했던 사람한테도 들어본 거고. 아직은 안 보면 나중에 이제 확인되면 총리는 다 들여다보게 돼 있는데 그런데 어쨌든 항간에서는 김건희 여사 녹취록과 이렇게 연상이 돼서 그리고 김건희 여사 관련모든 사안들은 좀 지금 베일에 가려져 있잖아요. 은밀하게 추진되고 대통령실도 답변제대로 못하고. 이번 것도 저런예산이 들어가는 게 여당 의원들도 모르고 청와대 수석들도 몰랐다고 그러면 대개 연상되는 데가 있잖아요. 그런데 어쨌든 철회한 건 참 잘한 일이고 저는 하나 반가운 게 김건희 여사 권력 서열누가 1위니, 2위니 이런 우스갯소리항간많이 돌아다니는데 대통령가령 그랬다, 의심하는 대로 그랬다고 하는 것을 저렇게 철회다고 하는 거는 굉장한 진전라고 생각을 해서 반갑라고요.
Internet
Xem thêm ví dụ khác

Hán hàn

Bạn có thể xem tất cả các âm hán hàn tại đây
가 - 假
giá , giả , hà
-
giả, tạm
령 - 令
linh , lệnh , lịnh
giả sử, nếu

Câu hỏi thường gặp

Nghĩa của từ vựng 가령 :
    1. giả sử, nếu
    2. giả như, giả tỉ như

Cách đọc từ vựng 가령 : [가ː령]

Đánh giá phần từ vựng

Đã có 1 người đánh giá. Trung bình 5* . Bạn thích phần giải thích từ vựng này không ?
.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
.