Trang chủ

Luyện thi topik
Ngữ pháp
Hán hàn
Từ vựng theo chủ đề

Từ vựng đã lưu
Luyện tập từ vựng
Phân tích

Đăng nhập
Có 1 kết quả cho từ : 가봉
Chủ đề : Tên các quốc gia
가봉
[Gabon]
Danh từ - 명사

Nghĩa

1 : Gabon
서아프리카에 있는 나라. 주요 생산물로는 마호가니, 코코아, 석유, 우라늄 등이 있다. 주요 언어는 프랑스어이고 수도는 리브르빌이다.
Quốc gia ở Tây Phi. Sản vật chủ yếu có gỗ dái ngựa, ca cao, dầu mỏ, Urani... Ngôn ngữ chính là tiếng Pháp và thủ đô là Libreville.

Ví dụ

[Được tìm tự động]
윤석열 대통령은 오늘20일 오전 용산 집무실에서 알리 봉고 온딤바 가봉 대통령과 정상회담을 했습니다.
Internet
윤 대통령은 회담에서 양국 수교 60주년을 맞은 올해 봉고 대통령이 방문해 특별한 의미가 있다며 자원이 풍부한 가봉과 IT정보기술, 인프라 건설 등 기술력이 강점인 우리나라 사이에 호혜적으로 협력할 분야가 많고, 특히 가봉이 열대우림을 잘 보존하고 있어 기후변화 대응 분야에서도 협력의 여지가 크다고 말했습니다.
Internet
윤 대통령은 이어 2030 부산 세계 박람회 유치와 관련, 가봉 정부의 각별한 관심과 협조를 요청한다고 했고, 봉고 대통령은 부산을 지지하는 데 필요한 노력을 하겠다고 화답했습니다.
Internet
강인선 대변인은 오전 브리핑에서 가봉은 지난 2020년 5월 한국산 진단키트를 구매하기 위해 전세기를 보내면서 귀국길이 막힌 우리 국민을 태워 귀국시킨 일이 있었다. 굉장히 특별한 인연이 있는 나라라고 강조했습니다.
Internet
최근에는 가봉 수도 리브르빌항에서 야간에 선박 4척이 해적들의 습격을 받아 선장이 사망하고 중국인 선원 4명이 납치되기도 했다.
Internet
NBA 마이애미의 스폴스트타 감독이 가봉 출신의 신인 센터 실바에게 말을 겁니다.
Internet
오늘 최종의견 법률상담에서는 상속법 가봉자, 인지청구, 증여에 관해 다룹니다.
Internet
오늘 최종의견 법률상담에서는 상속법 가봉자, 인지청구, 증여에 관해 다룹니다.
Internet
Xem thêm ví dụ khác

Câu hỏi thường gặp

Nghĩa của từ vựng 가봉 :
    1. Gabon

Cách đọc từ vựng 가봉 : Không có phần phát âm cho từ vựng này. Nhưng bạn có thể phát âm thanh trong ứng dụng

Đánh giá phần từ vựng

Đã có 1 người đánh giá. Trung bình 5* . Bạn thích phần giải thích từ vựng này không ?
.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
.