Trang chủ

Thi topik online
Từ vựng ngữ pháp topik

Ngữ pháp
Từ vựng chủ đề
Từ điển Hán Hàn

Phân tích từ vựng
Luyện viết


Đăng nhập
Báo lỗi, liên hệ

Bài xem cuối cùng

Từ vựng theo chủ đề.
Khoa học - 과학과 미래


Tổng hợp 90 từ vựng về chủ đề Khoa học - 과학과 미래
Các bạn có thể lưu từ vựng và ôn tập ! Những từ có chữ Hán hàn hãy kích vào nó để xem các từ vựng liên quan. Nhấn vào kí tự màu vàng để xem nhiều ví dụ. Sẽ có 1 vài từ sai loại từ và không có file nghe. Hohohi sẽ cập nhật sớm !Lưu về facebook
1 ) 기초과학 [Danh từ] công nghệ học cơ bản .
2 ) 응용과학 [Danh từ] khoa học ứng dụng .
3 ) 유전공학 [Danh từ] công nghệ học di truyền .
4 ) 생명공학 [Danh từ] công nghệ sinh học .
5 ) 항공우주공학 [Danh từ] công nghệ học hàng không vũ trụ .
6 ) 환경공학 [Danh từ] công nghệ học môi trường .
7 ) 물리학 [Danh từ] vật lý học .
8 ) 화학 [Danh từ] hóa học .
Hán hàn
9 ) 생물학 [Danh từ] sinh vật học .
10 ) 신소재 [Danh từ] nguyên liệu mới .
11 ) 나노 [Danh từ] nano .
12 ) 고성능 [Danh từ] công suất lớn, tính năng cao .
13 ) 가상현실 [Danh từ] hiện thực ảo .
14 ) 유전자 [Danh từ] gen di truyền .
15 ) 장기 이식 [Danh từ] thay ghép nội tạng .
16 ) 복제 [Danh từ] sự phục chế .
17 ) 인공위성 [Danh từ] vệ tinh nhân tạo .
18 ) 첨단 과학 [Danh từ] khoa học công nghệ cao (hiện đại) .
19 ) 창의력 [Danh từ] sức sáng tạo .
20 ) 발명품 [Danh từ] sản phẩm phát minh .
21 ) 발명가 [Danh từ] nhà phát minh .
22 ) 특허 [Danh từ] chứng nhận độc quyền, sáng chế .
23 ) 착안 [Danh từ] sự chú ý nhìn một việc nào đó, sự tập trung vào .
24 ) 고안 [Danh từ] sự sáng tạo, ý đồ, sáng kiến .
25 ) 발명하다 [Động từ] phát minh .
26 ) 대체하다 [Động từ] thay thế .
27 ) 적용하다 [Động từ] áp dụng .
28 ) 응용하다 [Động từ] ứng dụng .
29 ) 보급하다 [Động từ] phổ biến, truyền đi .
30 ) 규명하다 [Động từ] điều tra nghiên cứu, làm sáng tỏ .
31 ) 고체 [Danh từ] thể rắn .
32 ) 액체 [Danh từ] thể lỏng .
Hán hàn
33 ) 기체 [Danh từ] thể khí .
34 ) 원자 [Danh từ] nguyên tử .
Hán hàn
35 ) 원소 [Danh từ] nguyên tố .
Hán hàn
36 ) 분자 [Danh từ] phân tử .
Hán hàn
37 ) 순기능 [Danh từ] chức năng thuận .
38 ) 역기능 [Danh từ] chức năng nghịch .
39 ) 풍요롭다 [Tính từ] phong phú, màu mỡ .
40 ) 충족하다 [Tính từ] đầy đủ, thỏa mãn, toại nguyện. .
41 ) 한계 극복 [Danh từ] sự khắc phục hạn chế .
42 ) 대량 살상 [Danh từ] sự sát thương hàng loạt .
43 ) 소외 현상 [Danh từ] hiện tượng bị cô lập .
44 ) 인간성 상실 [Danh từ] mất nhân tính .
45 ) (빛이) 닿다 [Động từ] dùng, rọi (ánh sáng) .
46 ) 간직하다 [Động từ] giữ kỹ .
47 ) 고작이다 [Động từ] chỉ là, chỉ có .
48 ) 괄목할 만하다 [Động từ] đáng chú ý .
49 ) 금발 [Danh từ] tóc vàng .
50 ) 금이 가다 [Động từ] bị rạn, bị nứt, bị vỡ .
51 ) 기발하다 [Tính từ] độc đáo .
52 ) 깔끔하게 [Tính từ] gọn gàng, ngăn nắp .
53 ) 노벨물리학상 [Danh từ] giải thưởng Nobel vật lý .
54 ) 도입하다 [Động từ] dẫn nhập .
55 ) 동력 비행 [Danh từ] máy bay động lực .
56 ) 뒤덮다 [Động từ] bao trùm, bao phủ .
57 ) 땔감 [Danh từ] chất đốt .
58 ) 명암 [Danh từ] sáng và tối, hạnh phúc và bất hạnh .
59 ) 무기 [Danh từ] vũ khí .
Hán hàn
60 ) 미생물 [Danh từ] vi sinh vật .
Hán hàn
61 ) 방사선 [Danh từ] tia phóng xạ .
Hán hàn
62 ) 빨아들이다 [Động từ] thẩm thấu, hấp thụ .
63 ) 살상하다 [Động từ] sát thương .
64 ) 소음 [Danh từ] tiếng ồn .
65 ) 쇳덩이 [Danh từ] khối kim loại .
66 ) 수압 [Danh từ] thủy lực, thủy áp .
Hán hàn
67 ) 신종 [Danh từ] chủng loại mới .
68 ) 열기구 비행 [Danh từ] khinh khí cầu .
69 ) 요긴하다 [Tính từ] cần thiết, quan trọng .
70 ) 원자폭탄 [Danh từ] bom nguyên tử .
71 ) 인공수정 [Danh từ] thụ tinh nhân tạo .
72 ) 자가 수리 [Danh từ] tự sửa chữa tại nhà .
73 ) 진공청소기 [Danh từ] máy hút bụi chân không .
74 ) 체세포 [Danh từ] tế bào soma, tế bào thể .
75 ) 촉망받다 [Động từ] được kỳ vọng .
76 ) 취학전 [Danh từ] trước khi đi học (chưa đến tuổi đi học) .
77 ) 친근하다 [Tính từ] thân cận, thân thiết .
78 ) 탄원서 [Danh từ] đơn kiến nghị .
79 ) 태양열 조리기 [Danh từ] thiết bị nấu ăn sử dụng năng lượng mặt trời .
80 ) 폐질환 [Danh từ] bệnh phổi .
81 ) 포유류 [Danh từ] động vật hữu nhũ, động vật có vú .
82 ) 표면 [Danh từ] bề mặt .
83 ) 표정을 짓다 [Danh từ] tạo ra một vẻ mặt, nhăn mặt .
84 ) 한결 [Danh từ] cao hơn 1 bậc (so với trước đây) .
85 ) 항생제 [Danh từ] thuốc kháng sinh .
86 ) 해저 [Danh từ] đáy biển .
87 ) 행성 [Danh từ] hành tinh .
Hán hàn
88 ) 호전되다 [Động từ] được cải thiện, được phục hồi .
89 ) 후퇴하다 [Động từ] quay về vị trí cũ (ban đầu), tụt lùi, thoái triển .
90 ) 흠집이 생기다 [Động từ] có vết nứt, khe hở .