Trang chủ

Thi topik online
Từ vựng ngữ pháp topik

Ngữ pháp
Từ vựng chủ đề
Từ điển Hán Hàn

Phân tích từ vựng
Luyện viết


Đăng nhập
Báo lỗi, liên hệ

Bài xem cuối cùng

Từ vựng theo chủ đề.
Điện tử


Tổng hợp 1541 từ vựng về chủ đề Điện tử
Các bạn có thể lưu từ vựng và ôn tập ! Những từ có chữ Hán hàn hãy kích vào nó để xem các từ vựng liên quan. Nhấn vào kí tự màu vàng để xem nhiều ví dụ. Sẽ có 1 vài từ sai loại từ và không có file nghe. Hohohi sẽ cập nhật sớm !Lưu về facebook
1 ) 백글라스 [Danh từ] back glass .
2 ) 자재 [Danh từ] nguyên liệu, vật liệu .
3 ) 공급하다 [Động từ] cung cấp .
4 ) 업체 [Danh từ] doanh nghiệp, công ty .
5 ) 차질 [Danh từ] vấn đề, sự gặp trở ngại .
6 ) 발생하다 [Động từ] phát sinh .
7 ) 라인 [Danh từ] món gà xào cay .
8 ) 달성 [Danh từ] sự đạt thành, sự đạt được .
9 ) 해외 [Danh từ] hải ngoại, nước ngoài .
Hán hàn
10 ) 수량 [Danh từ] số lượng .
Hán hàn
11 ) 계획 [Danh từ] kế hoạch .
Hán hàn
12 ) 구분 [Danh từ] sự phân loại .
13 ) 순서 [Danh từ] tính thuần túy .
14 ) 처리 [Danh từ] xử lý .
Hán hàn
15 ) 방향: [Danh từ] phương hướng .
16 ) 선별하다 [Động từ] tuyển lựa, phân loại .
17 ) 불량 [Danh từ] bọn bất lương,bọn lưu manh, bọn đầu gấu .
18 ) 재생산하다 [Động từ] sản xuất lại .
19 ) 조립하다 [Động từ] lắp ráp .
20 ) 공정 [Danh từ] nhà nước quy định, chính quyền qui định .
Hán hàn
21 ) 외관 [Danh từ] ngoại quan .
Hán hàn
22 ) 기능 [Danh từ] kỹ năng, khả năng .
Hán hàn
23 ) 색깔 [Danh từ] màu sắc .
24 ) 부서 [Danh từ] bộ phận, phòng, ban .
25 ) 취합하다 [Động từ] thu thập .
26 ) 위험하다 [Tính từ] nguy hiểm .
27 ) 주의하다 [Động từ] chú ý .
28 ) 목적 [Danh từ] mục đích .
Hán hàn
29 ) 진행하다 [Động từ] tiến hành .
30 ) 작업 위치 [Danh từ] vị trí làm việc .
31 ) 발견하다 [Động từ] phát kiến, phát hiện .
32 ) 관심하다 [Động từ] quan tâm .
33 ) 참가하다 [Động từ] tham gia .
34 ) 위험성 [Danh từ] tính nguy hiểm .
35 ) 환경 [Danh từ] nhân viên vệ sinh công cộng .
Hán hàn
36 ) 확보하다 [Động từ] đảm bảo, bảo đảm .
37 ) 사고 [Danh từ] suy nghĩ, tư duy .
Hán hàn
38 ) 우선하다 [Động từ] ưu tiên, ưu đãi .
39 ) 근무환경 [Danh từ] môi trường làm việc .
40 ) 개선하다 [Động từ] cải thiện .
41 ) 방법 [Danh từ] phương pháp .
Hán hàn
42 ) 정보 [Danh từ] thông tin .
Hán hàn
43 ) 채널 [Danh từ] kênh .
44 ) 파악하다 [Động từ] nắm rõ, tìm hiểu rõ .
45 ) 지연하다 [Động từ] trì hoãn, làm chậm trễ .
46 ) 발굴하다 [Động từ] phát hiện .
47 ) 배치하다 [Động từ] bố trí, bài trí .
48 ) 담당자 [Danh từ] người phụ trách .
49 ) 잠재 [Danh từ] sự tiềm ẩn, tiềm năng .
Hán hàn
50 ) 결과 [Danh từ] kết quả, hậu quả .
Hán hàn
51 ) 수준 [Danh từ] cấp chuẩn .
52 ) 지표 [Danh từ] chỉ số .
53 ) 이슈 [Danh từ] vấn đề tranh cãi, vấn đề cần bàn cãi .
54 ) 정량 [Danh từ] định lượng, lượng đã quy định .
55 ) 주요하다 [Tính từ] chủ yếu, chính .
56 ) 연속하다 [Động từ] liên tục .
57 ) 떨어지다 [Danh từ] rơi, rớt .
58 ) 관련 [Danh từ] sự liên quan .
Hán hàn
59 ) 수리하다 [Động từ] sửa chữa .
60 ) 부족하다 [Tính từ] không chú ý, bất cẩn, thiếu thận trọng, cẩu thả, sơ suất .
61 ) 급락하다 [Động từ] giảm đột ngột , giảm đột biến .
62 ) 중요 [Danh từ] sự trọng yếu, sự quan trọng .
63 ) 데이터 [Danh từ] cơ sở dữ liệu .
64 ) 인덱스 [Danh từ] index .
65 ) 비율 [Danh từ] tỷ lệ .
Hán hàn
66 ) 정시 [Danh từ] thời gian quy định .
67 ) 주치 [Danh từ] biện pháp ( solution) .
68 ) 초과하다 [Động từ] vượt quá, quá .
69 ) 대상 [Danh từ] mục tiêu, mục đích; sự bồi thường .
70 ) 꼬부리다 [Động từ] uốn .
71 ) 구매 [Danh từ] mua .
72 ) 균령 [Danh từ] cân bằng ( balance) .
73 ) 할당하다 [Động từ] chia phần, phân công .
74 ) 물량 [Danh từ] số lượng, số lượng đồ vật .
75 ) 운영하다 [Động từ] vận hành .
76 ) 대응하다 [Động từ] được thay vào .
77 ) 가동효율 [Danh từ] hiệu suất hoạt động .
78 ) 걸리다 [Danh từ] mất ( thời gian) .
79 ) 셋업 [Danh từ] cài đặt( setup) .
80 ) 지원하다 [Động từ] tài trợ, hỗ trợ .
81 ) 상세하다 [Tính từ] chi tiết, cặn kẽ .
82 ) 유실 [Danh từ] sự cuốn trôi .
83 ) 확산하다 [Động từ] mở rộng .
84 ) 작용하다 [Động từ] tác động .
85 ) 수신 [Danh từ] máy thu .
86 ) 발신 [Danh từ] việc gửi .
87 ) 유관부서 [Danh từ] bộ phận liên quan .
88 ) 전문하다 [Động từ] chuyên môn .
89 ) 기술 [Danh từ] việc mô tả, việc ghi lại .
Hán hàn
90 ) 협의하다 [Động từ] thảo luận, bàn bạc .
91 ) 몇 차례 [Danh từ] 1 vài lần .
92 ) 검토하다 [Động từ] kiểm tra kỹ, xem xét lại .
93 ) 심사하다 [Động từ] thẩm tra .
94 ) 우려하다 [Động từ] lo ngại .
95 ) 인증하다 [Động từ] chứng nhận .
96 ) 기관 [Danh từ] nhà báo .
Hán hàn
97 ) 전사 CS [Danh từ] cs tập đoàn .
98 ) 비교정 [Danh từ] chưa được hiệu chỉnh .
99 ) 의견 [Danh từ] ý kiến, quan điểm, lập trường .
Hán hàn
100 ) 회의 [Danh từ] họp, hội nghị .
Hán hàn
101 ) 답변하다 [Động từ] trả lời .
102 ) 연기 [Danh từ] diễn xuất .
103 ) 감자기 [Danh từ] cảm biến ( sensor) .
104 ) 구급함 [Danh từ] hộp cấp cứu .
105 ) 비상 피난도 [Danh từ] sơ đồ thoát nạn khẩn cấp .
106 ) 공지하다 [Động từ] thông báo .
107 ) 제조하다 [Động từ] sản xuất, chế tạo .
108 ) 장비 [Danh từ] trang bị .
Hán hàn
109 ) 자체 [Danh từ] tính chất tự mình, tính chất chính mình, tính chất tự nó, tính chất tự bản thân .
110 ) 전압 [Danh từ] điện áp .
111 ) 프로세스 [Danh từ] quy trình ( process) .
112 ) 이상이 있다 [Danh từ] có sự khác thường .
113 ) 부분 [Danh từ] bộ phận, phần .
114 ) 전환하다 [Động từ] hoán đổi, chuyển đổi .
115 ) 방안 [Danh từ] phương án .
Hán hàn
116 ) 관리방안 구축 [Danh từ] xây dựng phương án quản lí .
117 ) 확실히 [Danh từ] 1 cách rõ ràng .
118 ) 법적 기준 [Danh từ] tiêu chuẩn pháp lý .
119 ) 본사 [Danh từ] trụ sở chính, công ty của tôi .
120 ) 추후 [Danh từ] ngay sau đó .
121 ) 제주 원가를 줄이다 [Danh từ] giảm giá thành sản xuất. .
122 ) 별도 [Danh từ] riêng biệt, riêng .
123 ) 소집하다 [Động từ] triệu tập .
124 ) 요청하다 [Động từ] yêu cầu .
125 ) 당시 [Danh từ] lúc đó, thời đó, đương thời .
126 ) 가이드하다 [Động từ] hướng dẫn .
127 ) 대로 [Danh từ] như , giống như , đại lộ .
Hán hàn
128 ) 발췌하다 [Động từ] trích ra, chọn ra .
129 ) 출장자 [Danh từ] mentor .
130 ) 주재원 [Danh từ] nhân viên thường trú tại nước ngoài .
131 ) 구체 [Danh từ] cụ thể .
Hán hàn
132 ) 제외하다 [Động từ] trừ ra, loại ra .
133 ) 허용하다 [Động từ] chấp thuận, đồng ý .
134 ) 모니터링 [Danh từ] monitoring .
135 ) 이력 [Danh từ] lý lịch .
Hán hàn
136 ) 결재하다 [Động từ] phê chuẩn, cho phép .
137 ) 자연스럽게 [Danh từ] một cách tự nhiên, thoải mái .
138 ) 자랑스럽다 [Danh từ] tự hào .
139 ) 무용지물이다 [Danh từ] vô dụng .
140 ) 공유하다 [Động từ] cộng hữu, cùng sử dụng, dùng chung .
141 ) 해당 부서 [Danh từ] phòng ban phụ trách .
142 ) 에 영향 미치다 [Danh từ] gây ảnh hưởng đến .
143 ) 도록 [Danh từ] tập tranh, tập ảnh .
144 ) 당부하다 [Động từ] yêu cầu .
145 ) 우선적으로 [Danh từ] ưu tiên .
146 ) 당초 대비 [Danh từ] so với ban đầu .
147 ) 주치하다 [Động từ] biện pháp, đối phó .
148 ) 추가하다 [Động từ] bổ sung .
149 ) 반영하다 [Động từ] phản ảnh .
150 ) 제정 [Danh từ] chế định .
Hán hàn
151 ) 개정 [Danh từ] sự chỉnh lý, sự hiệu đính, sự hiệu chính .
152 ) 표준작업지도서 [Danh từ] bản hd thao tác tiêu chuẩn ( workintructions) .
153 ) 감안하다 [Động từ] cân nhắc, tính đến .
154 ) 일정 [Danh từ] lịch trình .
Hán hàn
155 ) 첨부 [Danh từ] sự đính kèm .
156 ) 사항 [Danh từ] điều khoản .
Hán hàn
157 ) 협조하다 [Động từ] cộng tác, phối hợp, hòa hợp .
158 ) 작성하다 [Động từ] làm, lập ( kế hoạch) .
159 ) 물류 [Danh từ] logitics .
160 ) 실적 [Danh từ] thành tích .
161 ) 진도 [Danh từ] cường độ rung chấn, cường độ động đất .
Hán hàn
162 ) 참조하다 [Động từ] tham chiếu, tham khảo .
163 ) 지정하다 [Động từ] chỉ định .
164 ) 방지하다 [Động từ] phòng tránh, đề phòng, phòng ngừa, phòng bị .
165 ) 부정경쟁 [Danh từ] cạnh tranh bất chính .
166 ) 영업비밀 [Danh từ] bí mật kinh doanh .
167 ) 법률 [Danh từ] pháp luật, quy định của pháp luật .
Hán hàn
168 ) 법령 [Danh từ] pháp lệnh .
Hán hàn
169 ) 정부 [Danh từ] nhân tình (của chồng), bồ nhí (của chồng), người tình (của chồng) .
Hán hàn
170 ) 공개 [Danh từ] tính công khai .
Hán hàn
171 ) 무단으로 [Danh từ] không lý do .
172 ) 복사 [Danh từ] phô tô .
173 ) 배포하다 [Động từ] phân phát .
174 ) 엄격히 [Danh từ] 1 cách nghiêm khắc .
175 ) 전송하다 [Động từ] đưa tiễn, tiễn đưa .
176 ) 즉시 [Danh từ] tức thì, lập tức .
Hán hàn
177 ) 사게하다 [Động từ] loại bỏ, xóa bỏ .
178 ) 세부 문제 [Danh từ] chi tiết vấn đê .
179 ) 대량 [Danh từ] số lượng lớn .
180 ) 주간 [Danh từ] trong tuần .
Hán hàn
181 ) 야간 [Danh từ] ban đêm, đêm .
Hán hàn
182 ) 크랙 [Danh từ] vỡ, rạn, nứt( crack) .
183 ) 소리 작음 [Danh từ] nhỏ âm .
184 ) 협력하다 [Động từ] hiệp lực, hợp sức .
185 ) 교체하다 [Động từ] thay .
186 ) 경험 [Danh từ] kinh nghiệm .
Hán hàn
187 ) 로그인 [Danh từ] việc đăng nhập, log-in .
188 ) 가득 차다 [Danh từ] đầy .
189 ) 쓰레기를 흘리다 [Danh từ] đổ rác .
190 ) 먼지 [Danh từ] bụi .
191 ) 검출하다 [Động từ] tìm ra, khám phá ra, phát hiện ra .
192 ) 편리하다 [Tính từ] tiện lợi .
193 ) 설계하다 [Động từ] thiết kế .
194 ) 조작 [Danh từ] sự vận hành .
195 ) 절감하다 [Động từ] cắt giảm, tiết giảm .
196 ) 금액 [Danh từ] số tiền .
Hán hàn
197 ) 부착하다 [Động từ] dán vào, đính vào .
198 ) 보호필름 [Danh từ] tấm fiml bảo vệ .
199 ) 콘베어 [Danh từ] băng tải(conveyor) .
200 ) 투입하다 [Động từ] cho vào, input đầu chuyền .
201 ) 방식 [Danh từ] phương thức .
Hán hàn
202 ) 궁금하다 [Động từ] tò mò, thắc mắc .
203 ) 보호비닐 [Danh từ] vinyl bảo vệ .
204 ) 높임 [Danh từ] kính ngữ .
205 ) 평범 [Danh từ] bình phàm .
Hán hàn
206 ) 간단히 [Phó từ] một cách đơn giản .
207 ) 이유 [Danh từ] lý do .
Hán hàn
208 ) 지나치게 [Danh từ] quá mức .
209 ) 눌림 [Danh từ] hằn .
210 ) 컨넥터 [Danh từ] connector .
211 ) 들뜸 [Danh từ] kênh, hở .
212 ) 표면 [Danh từ] bề mặt .
213 ) 가공하다 [Tính từ] khủng khiếp, kinh khủng .
214 ) 마모되다 [Động từ] bị mài mòn, bị mòn .
215 ) 멈추다 [Danh từ] dừng lại .
216 ) 배출 [Danh từ] sự sản sinh ra .
217 ) 상승 [Danh từ] sự tăng lên .
218 ) 동기화 [Danh từ] đồng bộ hóa .
219 ) 투명 [Danh từ] sự chiến đấu với bệnh tật .
220 ) 모션 [Danh từ] mâu thuẫn .
221 ) 강화하다 [Động từ] đẩy mạnh .
222 ) 흑점 [Danh từ] vết đen .
223 ) 오삽 [Danh từ] gắn nhầm linh kiện .
224 ) 전류누설 [Danh từ] dòng dò .
225 ) 분석중 [Danh từ] đang phân tích .
226 ) 검출 미흡 [Danh từ] kiểm soát không tốt .
227 ) 틀어지다 [Danh từ] lệch, nghiêng .
228 ) 기울기 [Danh từ] độ dốc .
229 ) 사내 [Danh từ] nội bộ công ty .
230 ) 외주 [Danh từ] sự thầu lại, sự giao khoán lại .
231 ) 특근 [Danh từ] sự làm ngoài ngờ, việc ngoài giờ .
232 ) 분리하다 [Động từ] phân li, chia cắt, tách rời .
233 ) 탈착 [Danh từ] tháo .
234 ) 구수 [Danh từ] cũ .
235 ) 설치하다 [Động từ] thiết lập, lắp đặt .
236 ) 용이 [Danh từ] đơn giản .
237 ) 요소 [Danh từ] một số nơi quan trọng, một số vị trí quan trọng .
Hán hàn
238 ) 신형 [Danh từ] loại hình mới .
239 ) 사양 [Danh từ] sự từ chối, sự nhượng bộ .
240 ) 발행하다 [Động từ] phát hành .
241 ) 파손 [Danh từ] sự hư hỏng, sự làm hỏng, sự đập phá .
242 ) 스크라치 [Danh từ] xước .
243 ) 찍힘 [Danh từ] vết đâm .
244 ) 도장 벗겨짐 [Danh từ] bong sơn .
245 ) 대피하다 [Động từ] sơ tán, lánh nạn .
246 ) 부풀어오르다 [Danh từ] phồng, rộp .
247 ) 인식 [Danh từ] nhận thức .
Hán hàn
248 ) 실패하다 [Động từ] thất bại .
249 ) 침체 [Danh từ] sự đình trệ .
250 ) 능률 [Danh từ] năng suất .
Hán hàn
251 ) 오라가다 [Danh từ] lên,tăng lên .
252 ) 금형 [Danh từ] khuôn .
253 ) 선반 [Danh từ] giá đỡ, kệ, xích đông .
254 ) 연마 [Danh từ] cuối năm .
255 ) 상황 [Danh từ] tình hình, tình thế, tình huống .
Hán hàn
256 ) 보드 [Danh từ] board ( bản mạch) .
257 ) 접속 [Danh từ] sự liên kết .
258 ) 울렁거림 [Danh từ] ọp ẹp .
259 ) 꿀렁 [Danh từ] ọp ẹp .
260 ) 댄션 [Danh từ] cứng phím .
261 ) 동안이네요 [Danh từ] có vẻ từng trải .
262 ) 어려 보여요 [Danh từ] trẻ thế .
263 ) 불쌍해요 [Danh từ] tội nghiệp .
264 ) 뻥치지 마세요 [Danh từ] đừng chém gió .
265 ) 예를 들어서 [Danh từ] ví dụ .
266 ) 똑같다 [Tính từ] tròn xoe .
267 ) 여전히 [Phó từ] trước đây, như trước đây .
268 ) 뻥치시네 [Danh từ] chém gió thôi .
269 ) 서로 [Danh từ] nhau, lẫn nhau .
270 ) 위원회 [Danh từ] hội đồng, ủy ban .
Hán hàn
271 ) 시상하다 [Động từ] trao thưởng, trao giải .
272 ) 홍보하다 [Động từ] quảng cáo, quảng bá .
273 ) 이루어지다 [Danh từ] tạo nên, đạt được, có kết quả .
274 ) 개발 [Danh từ] chi phí phát triển .
275 ) 통합하다 [Động từ] sáp nhập .
276 ) 최종 [Danh từ] thấp nhất .
277 ) 수상 [Danh từ] thiết bị thu hình .
Hán hàn
278 ) 부문 [Danh từ] bộ môn, bộ phận, phần .
Hán hàn
279 ) 추진 [Danh từ] xúc tiến .
Hán hàn
280 ) 모성인력 [Danh từ] nhân lực con nhỏ .
281 ) 전략 [Danh từ] chiến lược .
Hán hàn
282 ) 정의 [Danh từ] tình nghĩa, nghĩa tình .
Hán hàn
283 ) 무선 [Danh từ] không dây .
Hán hàn
284 ) 최적화 [Danh từ] tối ưu hóa .
285 ) 기업 [Danh từ] doanh nghiệp .
286 ) 기존 [Danh từ] sự sẵn có .
287 ) 철저히 [Danh từ] kỹ càng, kỹ lưỡng .
288 ) 수주 [Danh từ] sự nhận đặt hàng .
289 ) 보완하다 [Động từ] bổ sung .
290 ) 기반 [Danh từ] cơ bản, nền tảng .
291 ) 고도화하다 [Động từ] phát triển cao, nâng cao .
292 ) 인프라 [Danh từ] cơ sở hạ tầng .
293 ) 시범 [Danh từ] sự thị phạm, sự làm gương .
294 ) 도입 [Danh từ] phần mở đầu, đoạn đầu, phần dẫn nhập .
295 ) 협력사 [Danh từ] cty đối tác .
296 ) 최적 [Danh từ] sự thích hợp nhất .
297 ) 제어 [Danh từ] sự đề nghị, sự đề xuất, sự gợi ý, đề nghị, đề xuất, gợi ý .
Hán hàn
298 ) 조치하다 [Động từ] đối phó .
299 ) 체계 [Danh từ] hệ thống .
300 ) 구현 [Danh từ] sự biểu hiện, sự cụ thể hoá .
301 ) 보정하다 [Động từ] điều chỉnh, chỉnh sửa .
302 ) 속련하다 [Động từ] thành thạo .
303 ) 방어 [Danh từ] sự phòng ngự .
Hán hàn
304 ) 동작 [Danh từ] trưởng phường, trưởng xã .
Hán hàn
305 ) 완제품 [Danh từ] thành phẩm .
306 ) 저장 [Danh từ] sự lưu trữ, sự tích trữ .
307 ) 준수하다 [Tính từ] tuấn tú, khôi ngô .
308 ) 자율 [Danh từ] sự tự do .
309 ) 지능형 [Danh từ] thông minh .
310 ) 실현하다 [Động từ] thực hiện .
311 ) 다녜적 [Danh từ] từng bước .
312 ) 산소화 [Danh từ] đơn giản hóa .
313 ) 절감 [Danh từ] sự cắt giảm, sự tiết giảm .
314 ) 동일 [Danh từ] tính đồng nhất .
Hán hàn
315 ) 외주화 [Danh từ] vendor hóa( chuyển cty ngoài sx thay) .
316 ) 신소재 [Danh từ] nguyên liệu mới .
317 ) 신공법 [Danh từ] phương pháp kỹ thuật mới .
318 ) 대차 [Danh từ] xe đẩy tay .
319 ) 제거 [Danh từ] loại trừ, loại bỏ .
Hán hàn
320 ) 공사구간 [Danh từ] khu vực thi công .
321 ) 회신하다 [Động từ] hồi âm .
322 ) 산출 [Danh từ] sự tạo ra, sự làm ra .
Hán hàn
323 ) 므로 [Danh từ] vì .
324 ) 기한 [Danh từ] kỳ hạn, thời hạn quy định .
Hán hàn
325 ) 상하다 [Động từ] hư hại, hỏng .
326 ) 멋지다 [Tính từ] sành điệu, hợp thời trang .
327 ) 뜻입니다 [Danh từ] ý nghĩa là .
328 ) 줄인말 [Danh từ] nói rút gọn .
329 ) 휘어지다 [Danh từ] cong vênh .
330 ) Key 텐션 [Danh từ] cứng phím .
331 ) 수정하다 [Động từ] chỉnh sửa, hiệu đính .
332 ) 바로 [Phó từ] ngay, chính là .
333 ) 적다 [Động từ] ít .
334 ) 새롭다 [Danh từ] 새롭다 .
335 ) 피하다 [Động từ] tránh .
336 ) 즐기다 [Động từ] được gia tăng, được sinh sôi nảy nở, được phát triển .
337 ) 결함 [Danh từ] điểm thiếu sót, lỗ hỏng .
338 ) 금속 [Danh từ] kim loại .
339 ) 사출 [Danh từ] nhựa .
340 ) 당연하지 [Danh từ] tất nhiên rồi .
341 ) 반드시 [Danh từ] nhất định, chắc chắn .
342 ) 훨훨 [Danh từ] nhẹ nhàng, bay bổng .
343 ) 엉엉 rống lên, khóc rống lên .
344 ) 속상하다 [Tính từ] buồn lòng, buồn phiền .
345 ) 조직도 [Danh từ] sơ đồ tổ chức .
346 ) 업무 [Danh từ] công việc, nghiệp vụ .
Hán hàn
347 ) 발주 [Danh từ] việc đặt hàng .
348 ) 서류 [Danh từ] tài liệu, hồ sơ, giấy tờ .
Hán hàn
349 ) 문서 [Danh từ] tư liệu, tài liệu .
350 ) 도면 [Danh từ] bản vẽ, bản thiết kế .
351 ) 도해 [Danh từ] sự đồ giải, sự giải thích bằng hình vẽ, hình vẽ minh họa .
352 ) 결근 [Danh từ] vắng làm, nghỉ làm .
353 ) 무달결근 [Danh từ] nghỉ không phép .
354 ) 연차 휴가 [Danh từ] nghỉ phép năm .
355 ) 결석 [Danh từ] sự vắng mặt .
356 ) 퇴사하다 [Động từ] thôi việc .
357 ) 근태 [Danh từ] thái độ chuyên cần .
358 ) 엔지니어 [Danh từ] kỹ sư .
359 ) 조장 [Danh từ] tổ trưởng .
Hán hàn
360 ) 테블 [Danh từ] bàn .
361 ) 에어 건 [Danh từ] 에어 건 .
362 ) 쟁반 [Danh từ] cái mâm .
363 ) 파이프 [Danh từ] quả dứa, trái thơm .
364 ) 탈의실 [Danh từ] phòng thay đồ .
365 ) 방진복 [Danh từ] quần áo phòng sạch .
366 ) 방진화 [Danh từ] giầy phòng sạch .
367 ) 머리 내피 [Danh từ] mũ trùm đầu .
368 ) 기대 [Danh từ] sự mong đợi .
Hán hàn
369 ) 발전 [Danh từ] sự phát điện .
Hán hàn
370 ) 발급하다 [Động từ] cấp, cấp phát .
371 ) 어지럽다 [Danh từ] hoa mắt, chóng mặt, hỗn loạn .
372 ) 깔끔하다 [Tính từ] gọn gàng, ngăn nắp .
373 ) 하반기 [Danh từ] nửa cuối năm, sáu tháng cuối năm .
374 ) 상반기 [Danh từ] sáu tháng đầu năm, hai quý đầu năm .
375 ) 전달하다 [Động từ] truyền đạt .
376 ) 변동하다 [Động từ] biến động .
377 ) 의한 [Danh từ] dựa theo .
378 ) 수거하다 [Động từ] thu hồi, lấy đi .
379 ) 충격 [Danh từ] sốc, sự va chạm .
380 ) 퇴직 [Danh từ] sự nghỉ việc .
Hán hàn
381 ) 성인화 [Danh từ] giảm nhân lực .
382 ) 단축 [Danh từ] giảm bớt .
383 ) 세심하다 [Tính từ] thận trọng, kỹ lưỡng, sâu sát, kỹ càng .
384 ) 뛰어나다 [Danh từ] nổi trội .
385 ) 훌륭 [Danh từ] xuất sắc .
386 ) 결정 [Danh từ] quyền quyết định .
Hán hàn
387 ) 판단 [Danh từ] sự phán đoán .
Hán hàn
388 ) 정확하다 [Tính từ] chính xác .
389 ) 성향 [Danh từ] xu hướng, chiều hướng .
390 ) 특성 [Danh từ] đặc tính .
Hán hàn
391 ) 평균 [Danh từ] bình quân .
Hán hàn
392 ) 전용 [Danh từ] sự dùng vào mục đích khác, sự dùng trái mục đích .
393 ) 용서하다 [Động từ] tha thứ, tha lỗi .
394 ) 졸다 [Động từ] ngất, xỉu, ngất xỉu .
395 ) 젖다 [Danh từ] ướt .
396 ) 말리다 [Động từ] bị xoá sổ, bị diệt trừ, bị thanh trừng .
397 ) 역삽 [Danh từ] lắp ngược .
398 ) 납품 [Danh từ] sự giao hàng .
399 ) 마킹 [Danh từ] marking .
400 ) 중점관리 [Danh từ] quản lí trọng điểm .
401 ) 러버 [Danh từ] cao su, người yêu .
402 ) 누락 [Danh từ] sự bỏ sót, sự thiếu sót, kẽ hở .
403 ) 삽입 [Danh từ] sự sáp nhập .
404 ) 불량 유출 [Danh từ] lọt lỗi .
405 ) 불량 유발 [Danh từ] gây lỗi .
406 ) 혁신 [Danh từ] sự đổi mới, sự cách tân .
407 ) 조정 [Danh từ] sự điều chỉnh .
408 ) 냉각기 [Danh từ] máy đông lạnh, máy làm lạnh .
409 ) 무선 충방전 [Danh từ] sạc, xả không dây .
410 ) 계열 [Danh từ] khối, tổ chức .
411 ) 증설 [Danh từ] sự xây dựng thêm, sự trang bị thêm .
412 ) 작업대 [Danh từ] bàn thao tác .
413 ) 레이아웃 [Danh từ] layout .
414 ) 소모품 [Danh từ] vật tư tiêu hao .
415 ) 정책 [Danh từ] chính sách .
Hán hàn
416 ) 도시락 [Danh từ] cơm hộp .
417 ) 명단 [Danh từ] danh sách .
418 ) 제창 [Danh từ] đúng lúc .
419 ) 향상 [Danh từ] sự cải tiến, sự tiến bộ, sự phát triển, sự tiến triển, sự nâng cao .
420 ) 유급휴가 [Danh từ] nghỉ phép .
421 ) 준수 [Danh từ] tuân thủ .
Hán hàn
422 ) 모이다 [Động từ] được chiêu mộ, được tuyển sinh, được mời gọi .
423 ) 원샷 [Danh từ] trăm phần trăm ( cạn ly) .
424 ) Screw 체결기 [Danh từ] máy bắt vít .
425 ) 살처왔어요 [Danh từ] cảm thấy bị tổn thương .
426 ) 귀찮다 [Tính từ] phiền phức .
427 ) 귀국하다 [Động từ] trở về nước .
428 ) 종류 [Danh từ] loại hình, chủng loại .
Hán hàn
429 ) 증가 [Danh từ] tăng .
Hán hàn
430 ) 감소 [Danh từ] sự giảm bớt, sự cắt giảm .
Hán hàn
431 ) 어른 [Danh từ] người lớn .
432 ) 차이 [Danh từ] chênh lệch .
433 ) 급여 및 상여 [Danh từ] lương và thưởng .
434 ) 복리후생비 [Danh từ] phí phúc lợi .
435 ) 비고 [Danh từ] ghi chú .
Hán hàn
436 ) 업데이트 [Danh từ] update .
437 ) 비전 [Danh từ] tầm nhìn .
438 ) 데스트 [Danh từ] test .
439 ) 압착 지그 [Danh từ] jig ép .
440 ) 세로 [Danh từ] chiều dọc, hướng từ trên xuống dưới .
441 ) 가로 [Danh từ] đường phố .
442 ) 수동작업 [Danh từ] làm việc thủ công .
443 ) 겹치다 [Động từ] được giảm đi, được giảm bớt, được dịu đi .
444 ) 매칭 [Danh từ] matching .
445 ) 재활용 [Danh từ] tái sử dụng .
446 ) 전개 [Danh từ] triển khai, phát triển .
Hán hàn
447 ) 프로젝트 [Danh từ] dự án .
448 ) 조절 [Danh từ] sự điều tiết .
449 ) 재분배 [Danh từ] tái phân phối .
450 ) 다기능 [Danh từ] đa kỹ năng .
451 ) 이벤트 [Danh từ] event, sự kiện .
452 ) 마련하다 [Động từ] chuẩn bị .
453 ) 재질 [Danh từ] sự tái cầm quyền .
454 ) 에폭시 [Danh từ] epoxy .
455 ) 구리스 [Danh từ] mỡ bôi trơn máy .
456 ) 창고 [Danh từ] kho, nhà kho .
457 ) 고정 [Danh từ] sự cố định bất biến, điều bất biến .
Hán hàn
458 ) 퓨즈 [Danh từ] cầu chì .
459 ) 3상 [Danh từ] 3 pha .
460 ) 스위치 [Danh từ] công tắc .
461 ) 구동 [Danh từ] 구동 .
462 ) 성능 [Danh từ] tính năng .
Hán hàn
463 ) 낙하 [Danh từ] sự nhảy dù .
464 ) 건조 [Danh từ] mùa khô .
Hán hàn
465 ) 세척 [Danh từ] sự rửa sạch .
466 ) 재고 [Danh từ] lượng hàng tồn kho .
467 ) 대기품 [Danh từ] hàng chờ .
468 ) 의논하다 [Động từ] hảo luận, bàn bạc, trao đổi .
469 ) 속마음 [Danh từ] trong sâu thẳm tâm hồn, trong lòng .
470 ) 해소 [Danh từ] nước biển .
471 ) 스스로 [Danh từ] tự mình .
Hán hàn
472 ) 공용 [Danh từ] sự dùng chung, của chung .
Hán hàn
473 ) 걸레 [Danh từ] cái giẻ .
474 ) 입력 [Danh từ] nhập liệu, nhập dữ liệu .
Hán hàn
475 ) 조 교대 [Danh từ] ca kíp .
476 ) 에너지 [Danh từ] năng lượng .
477 ) 어플 [Danh từ] application .
478 ) 백그라운드 [Danh từ] background .
479 ) 이미 [Danh từ] đã, đã rồi, trước đây .
480 ) 정수기 [Danh từ] bình lọc nước .
481 ) 설삽 [Danh từ] lắp lỏng .
482 ) 전등 [Danh từ] đèn điện .
483 ) 변형 [Danh từ] biến hình .
484 ) 행사 [Danh từ] sự kiện .
485 ) 절차 [Danh từ] nghi thức, thủ tục .
Hán hàn
486 ) 행정 [Danh từ] hành chính .
Hán hàn
487 ) 거의 [Danh từ] hầu hết, gần như .
488 ) 아쉽다 [Tính từ] tiếc nuối .
489 ) 목차 [Danh từ] mục lục .
Hán hàn
490 ) 구성도 [Danh từ] sơ đồ cấu tạo .
491 ) 간접 [Danh từ] (sự) gián tiếp .
Hán hàn
492 ) 선임 [Danh từ] sự chỉ định, sự bổ nhiệm .
493 ) 해임 [Danh từ] sự bãi nhiệm, sự miễn nhiệm .
Hán hàn
494 ) 치사하다 [Động từ] biết ơn, cảm ơn .
495 ) 떠나다 [Danh từ] rời khỏi .
496 ) 진척율 [Danh từ] tỉ lệ hoàn thành .
497 ) 육안 [Danh từ] mắt thường .
498 ) 이송하다 [Động từ] chuyển đổi, chỉ thấy kq, ko thay qua trình .
499 ) 가성 불량 [Danh từ] lỗi giả .
500 ) 간섭 [Danh từ] sự can thiệp .
Hán hàn
501 ) 정기 [Danh từ] vé định kì, vé tháng .
Hán hàn
502 ) 구성 [Danh từ] cấu trúc .
Hán hàn
503 ) 보수 [Danh từ] sự bảo trì, sự phục hồi .
504 ) 네트워크 [Danh từ] network .
505 ) 소프트웨어 [Danh từ] phần mềm .
506 ) 경우 [Danh từ] hoàn cảnh, tình huống .
Hán hàn
507 ) 난의 [Danh từ] khó khăn .
508 ) 기입 [Danh từ] việc ghi chép, sự ghi chép, việc điền nội dung .
509 ) 저하 [Danh từ] bệ hạ .
510 ) 올바르다 [Danh từ] chính xác, ngay thẳng .
511 ) 선택 [Danh từ] việc lựa chọn, việc chọn lựa .
512 ) 경광등 [Danh từ] đèn cảnh báo .
513 ) 타워램프 [Danh từ] đèn cảnh báo .
514 ) 빛 번점 [Danh từ] nhòe sáng .
515 ) LCD 기포 [Danh từ] bóng khí .
516 ) 리어 [Danh từ] rear .
517 ) 갭 불량 [Danh từ] lỗi gap .
518 ) 코드 혼입 [Danh từ] nhầm code .
519 ) 터치 감도 불량 [Danh từ] lỗi đơ cảm ứng .
520 ) 세트 낙하 [Danh từ] rơi sét .
521 ) 본드 넘침 [Danh từ] tràn keo .
522 ) 기름띠 현상 [Danh từ] váng dầu .
523 ) 손실 자재 [Danh từ] âm vật liệu .
524 ) 판정하다 [Động từ] phán quyết .
525 ) 웹 브라우저 [Danh từ] web browser .
526 ) 권장 사양 [Danh từ] thông số đề nghị .
527 ) 최저 사양 [Danh từ] thông số tối thiểu .
528 ) 집계 [Danh từ] sự tính tổng, sự cộng tổng, tổng số, tổng cộng .
529 ) 여유 [Danh từ] phần dư ra, phần dôi dư .
Hán hàn
530 ) 자석 [Danh từ] nam châm .
531 ) 나사 [Danh từ] đinh ốc .
532 ) 빨아들이다 [Động từ] thẩm thấu, hấp thụ .
533 ) 근치 [Danh từ] khắc phục hoàn toàn .
534 ) 깨지다 [Danh từ] vỡ, bể .
535 ) 돌출 [Danh từ] phần lòi ra, phần chìa ra .
536 ) 충돌 [Danh từ] sự xung đột, sự bất đồng, sự va chạm .
Hán hàn
537 ) 비교하다 [Động từ] so sánh, đối chiếu .
538 ) LCD 불빛선 [Danh từ] sọc lcd .
539 ) 반사 [Danh từ] mang tính phản xạ .
Hán hàn
540 ) 집다 [Động từ] được tập hợp, được tổng hợp .
541 ) 주행 [Danh từ] sự vận hành, (sự) chạy .
542 ) 간격 [Danh từ] tính giản khiết, tính súc tích, tính cô đọng .
Hán hàn
543 ) 용량 [Danh từ] dung lượng .
Hán hàn
544 ) 수명 [Danh từ] sự nhục nhã .
545 ) 기구 [Danh từ] tổ chức .
Hán hàn
546 ) 사방 [Danh từ] 4 hướng .
547 ) 정렬 [Danh từ] chính luận .
548 ) 단속 [Danh từ] kiểm soát, kiểm tra .
549 ) 귀가하다 [Động từ] về nhà, trở về nhà, đi về nhà .
550 ) 예외 [Danh từ] sự ngoại lệ .
Hán hàn
551 ) 넘버 [Danh từ] số, số thứ tự .
552 ) 추출하다 [Động từ] chắt lọc, chiết xuất .
553 ) 판독 [Danh từ] giải mã .
554 ) 동영상 [Danh từ] đoạn phim hình .
555 ) 보전하다 [Động từ] bảo toàn, bảo tồn .
556 ) 미달 [Danh từ] sự chưa đạt, sự thiếu hụt .
557 ) 공수 [Danh từ] sự vận chuyển hàng không .
558 ) 장력 [Danh từ] sức căng, lực căng .
559 ) 단상 [Danh từ] ý tưởng chấp vá, suy nghĩ rời rạc .
560 ) 겸용 [Danh từ] sự kiêm, sự kiêm dụng, sự sử dụng kết hợp .
561 ) 부칙 [Danh từ] quy tắc phụ, quy định phụ .
562 ) 돋보기 [Danh từ] kính lúp đọc sách .
563 ) 측정 [Danh từ] sự đo lường .
Hán hàn
564 ) 데이터 집계하다 [Động từ] thống kê data .
565 ) 치공구 [Danh từ] hàng tiêu hao .
566 ) 절연저항 [Danh từ] cách điện .
567 ) 조회하다 [Động từ] kiểm tra, xác nhận .
568 ) 재불량 [Danh từ] lỗi lặp lại .
569 ) 으로 접어들다 [Danh từ] bước vào giai đoạn .
570 ) 분전반 [Danh từ] bảng điện .
571 ) 망가뜨리다 [Danh từ] làm hỏng .
572 ) 적정하다 [Tính từ] phù hợp, hợp lý .
573 ) 안전고리 [Danh từ] dây xích an toàn .
574 ) 방진미스크 [Danh từ] khẩu trang chống bụi .
575 ) 현안 [Danh từ] vấn đề tồn đọng .
576 ) 끔벅거리다 [Danh từ] nhấp nháy, chập chờn .
577 ) 인계하다 [Động từ] bàn giao, chuyển giao, chuyển tiếp .
578 ) 철거 [Danh từ] sự giải tỏa, sự giải phóng mặt bằng .
579 ) 확립하다 [Động từ] xác định rõ, thiết lập vững chắc .
580 ) 체제 [Danh từ] (sự) chơi thể thao; thể thao .
Hán hàn
581 ) 청정 [Danh từ] sự tinh khiết .
582 ) 고취 [Danh từ] sự cổ động, sự khơi dậy, sự cổ xúy .
583 ) 미연에 방진하다 [Động từ] phòng tránh trước .
584 ) 이바지하다 [Động từ] đóng góp vào .
585 ) 안정하다 [Động từ] ổn định, trấn tĩnh .
586 ) 자재 수령 [Danh từ] nhận vật liệu .
587 ) 간헐 [Danh từ] gián đoạn .
588 ) 연장 [Danh từ] mạch nối tiếp, mạch kế thừa, sợi dây kế thừa .
589 ) 구조 [Danh từ] đội cứu trợ, đội cứu hộ, nhóm cứu hộ .
Hán hàn
590 ) 시리즈 [Danh từ] sê ri .
591 ) 소손 [Danh từ] thiệt hại do cháy nổ .
592 ) 비어 있다 [Danh từ] trống rỗng, blank .
593 ) 흔적 [Danh từ] dấu vết, vết tích .
594 ) 미만 [Danh từ] dưới, chưa đến .
595 ) 접지 [Danh từ] tiếp đất, nối đất .
596 ) 커서 [Danh từ] con trỏ chuột .
597 ) 하드 [Danh từ] hdd ổ cứng .
598 ) 풀더 [Danh từ] folder .
599 ) 다운되다 [Động từ] được đa nguyên hoá .
600 ) 로딩 용량 [Danh từ] tải trọng .
601 ) 포맷하다 [Động từ] định dạng .
602 ) 자판 [Danh từ] bàn phím .
603 ) 뭉개지다 [Danh từ] bị vỡ, nát .
604 ) 방치하다 [Động từ] bỏ mặc, mặc kệ, vứt bừa bãi .
605 ) 잔여 자재 [Danh từ] vật liệu dư, còn lại .
606 ) 색상이 상이하다 [Động từ] khác màu .
607 ) 자석 봉 [Danh từ] que hút vít .
608 ) 불가기 [Danh từ] không thể tránh khỏi .
609 ) 깔대기 [Danh từ] cái phễu .
610 ) 잔류 [Danh từ] tàn dư .
611 ) 서명경고 [Danh từ] cảnh cáo bằng văn bản .
612 ) 세트 재공 [Danh từ] stock line .
613 ) 세트 재고 [Danh từ] stock wip .
614 ) 유휴시설 [Danh từ] thiết bị để không, không sd .
615 ) 차용 [Danh từ] cho vay, mượn .
616 ) 직경 [Danh từ] đường kính .
617 ) 고정자산 실사 [Danh từ] kiểm kê tài sản .
618 ) 실무자 [Danh từ] người thực hiện nghiệp vụ, nhân viên tác nghiệp .
619 ) 관찰 [Danh từ] sự quan sát .
Hán hàn
620 ) 무인화 [Danh từ] tự động hóa .
621 ) 제약 [Danh từ] sự hạn chế .
Hán hàn
622 ) 편성 [Danh từ] số chuyến, số lượt .
623 ) 지게차 [Danh từ] xe nâng .
624 ) 사건 [Danh từ] sự kiện .
Hán hàn
625 ) 안전 바 [Danh từ] thanh chắn an toàn .
626 ) 절연 [Danh từ] sự tuyệt giao .
627 ) 차단 [Danh từ] đường xe chạy, phần đường dành cho ô tô .
628 ) 차락 [Danh từ] rơi .
629 ) 잔주름 [Danh từ] nếp nhăn .
630 ) 쏠이다 [Danh từ] bị nghiêng .
631 ) 휘다 [Danh từ] cong .
632 ) 경계 [Danh từ] cảnh báo cảnh giác .
Hán hàn
633 ) 눌이다 [Danh từ] bị nén, ép .
634 ) 굴곡 [Danh từ] cong, gấp khúc .
635 ) 편차 [Danh từ] độ lệch, lệch hướng .
636 ) 양지 [Danh từ] ức bò .
637 ) 차라리 [Danh từ] thà rằng .
638 ) 타당 [Danh từ] hợp lý .
Hán hàn
639 ) 깔다 [Động từ] miệt thị, xem thường, khinh thường .
640 ) 동종 변경 [Danh từ] đổi toàn bộ .
641 ) 이종 변경 [Danh từ] đổi 1 phần .
642 ) 가압 [Danh từ] áp lực, gia áp .
643 ) 임의 [Danh từ] chỗ làm, nơi công tác .
Hán hàn
644 ) 압력을 가하다 [Động từ] tăng thêm lực ép .
645 ) 압축하다 [Động từ] nén .
646 ) 하중기 [Danh từ] máy đo trọng lượng .
647 ) 하중 [Danh từ] trọng lượng .
648 ) 컨트롤러 [Danh từ] controller .
649 ) 별로 [Phó từ] không… mấy, hầu như không… .
650 ) 별로 좋지 않다 [Danh từ] không tốt lắm .
651 ) 별로인데요 [Danh từ] cũng bình thưởng .
652 ) 평탄 [Danh từ] giải thưởng hòa bình .
653 ) 반투명 [Danh từ] sự hỏng một nửa .
654 ) 외곽 [Danh từ] bề ngoài, dáng ngoài .
655 ) 본체 [Danh từ] thổ địa, dân gốc .
656 ) 타일 [Danh từ] ngói .
657 ) 전기가 흐르다 [Danh từ] rò rỉ điện .
658 ) 단자 [Danh từ] giấc ngủ say .
659 ) 인력 전배 [Danh từ] chuyển nhân lực .
660 ) 살짝 [Danh từ] lẳng lặng, nhanh chóng .
661 ) 바깥쪽 [Danh từ] bên ngoài .
662 ) 파이 [Danh từ] bánh nướng .
663 ) 최신 [Danh từ] tối tân, (sự) mới nhất .
Hán hàn
664 ) 손잡이 [Danh từ] cái tay cầm, cái quai, cái tay nắm .
665 ) 형상 [Danh từ] hình dạng .
666 ) 답보 [Danh từ] sự giậm chân tại chỗ, sự đình trệ .
667 ) 소모품 리스트 [Danh từ] spare part list .
668 ) 카운트 [Danh từ] count .
669 ) 메모리 [Danh từ] giấy nhớ, giấy ghi chú .
670 ) 기름이 유출되다 [Danh từ] rò dầu .
671 ) 원점 [Danh từ] đội tuyển đấu xa, đội nhóm đi xa .
Hán hàn
672 ) 충반전 데스트 [Danh từ] test sạc xả .
673 ) 공용 모델 [Danh từ] model chuyên dụng .
674 ) 가상 [Danh từ] sự giả tưởng .
Hán hàn
675 ) 차원 [Danh từ] sư khác biệt; độ chênh lệch .
676 ) 투수광센서 [Danh từ] sensor phát/ nhận tín hiệu .
677 ) 눈동자 [Danh từ] đồng tử mắt, con ngươi .
678 ) 서랍 [Danh từ] tủ đồ cá nhân .
679 ) 치우차다 [Danh từ] nghiêng về .
680 ) 우레탄망치 [Danh từ] búa nhựa .
681 ) 두드리다 [Danh từ] gõ, đánh .
682 ) 고정핀 [Danh từ] chốt cố định .
683 ) 대금 [Danh từ] tiền, chi phí .
684 ) 임시적 수출 재수입 [Danh từ] tạm xuất tái nhập .
685 ) 수컷 / 암컷 [Danh từ] đầu đực/ đầu cái .
686 ) 최초 [Danh từ] đầu tiên .
687 ) 꿀렁임 [Danh từ] kênh, vênh .
688 ) 회계 [Danh từ] nhân viên kế toán .
Hán hàn
689 ) 총체 [Danh từ] tổng thể .
690 ) 복수 [Danh từ] ý định báo thù. ý định trả thù, ý định phục thù .
Hán hàn
691 ) 묶다 [Danh từ] cột, buộc .
692 ) 수불 [Danh từ] thu chi .
693 ) 취급 [Danh từ] mùi hôi .
694 ) 용이하다 [Tính từ] dễ, đơn giản .
695 ) 뜯김 [Danh từ] đốt, nhô lên .
696 ) 점멸 [Danh từ] nhấp nháy, bật tắt .
697 ) 충족 [Danh từ] sự thỏa mãn, sự mãn nguyện, cảm giác thỏa mãn .
698 ) 녹다 [Động từ] được ghi âm .
699 ) 낭창 [Danh từ] dẻo .
700 ) 밀착하다 [Động từ] dính chặt, gắn chặt .
701 ) 예시 [Danh từ] điềm báo, sự báo mộng .
702 ) 출산휴가 [Danh từ] nghỉ thai sản .
703 ) 파카 [Danh từ] áo bu dông có mũ .
704 ) 시운전 [Danh từ] chạy thử, vận hành thử .
705 ) 개체 [Danh từ] việc tổ chức .
Hán hàn
706 ) 사례 [Danh từ] sự tạ lễ, sự cảm tạ .
Hán hàn
707 ) 그라인더 [Danh từ] máy nghiền .
708 ) 광텍 (반들거리다) [Danh từ] bóng, lóa .
709 ) 끼우다 [Động từ] bỏ vào, cho vào .
710 ) 신뢰성 [Danh từ] tính tín nhiệm, tính tin cậy .
711 ) 밀폐하다 [Động từ] đóng chặt, đóng kín .
712 ) 밀폐용기 [Danh từ] hộp kín .
713 ) 경로 [Danh từ] lòng kính trọng người già (kính lão) .
714 ) 체적 [Danh từ] thể tích .
Hán hàn
715 ) 품질 선서문 [Danh từ] bản tuyên thệ chất lượng .
716 ) 몰딩 [Danh từ] molding(máy ép) .
717 ) 선박 [Danh từ] thuyền .
Hán hàn
718 ) 칭하다 [Động từ] xưng, gọi .
719 ) 다루다(SET) [Danh từ] xử lý .
720 ) 전원 콘센트 [Danh từ] ổ điện .
721 ) 수분 제거기 [Danh từ] máy loại bỏ hơi ẩm .
722 ) 에이징 테스트 [Danh từ] test aging .
723 ) 샤프트 [Danh từ] cái trục .
724 ) 세척 미실시 [Danh từ] không thực hiện thổi bụi .
725 ) 릴리즈 [Danh từ] release .
726 ) 무선 공유기 [Danh từ] internet không dây .
727 ) 하드워어 [Danh từ] hardware .
728 ) 하역 [Danh từ] sự xếp dỡ hàng, sự bốc dỡ hàng .
729 ) 하울링 [Danh từ] howling, vọng âm, lọt âm .
730 ) 하위 [Danh từ] hạ vị .
731 ) 하이택 [Danh từ] high tech .
732 ) 하절 [Danh từ] mùa hạ .
733 ) 하판 [Danh từ] bên dưới .
734 ) 한도 [Danh từ] hạn độ, giới hạn .
Hán hàn
735 ) 함물 [Danh từ] lõm .
736 ) 함유 [Danh từ] sự hàm chứa .
737 ) 합격품질수준 [Danh từ] tiêu chuẩn chất lượng đạt .
738 ) 합리하다 [Động từ] hợp lý .
739 ) 합성 [Danh từ] Từ ghép .
740 ) 해당라인 [Danh từ] line tương ứng .
741 ) 해명 [Danh từ] giải thích, giải trình .
742 ) 해바라기 [Danh từ] hoa hướng dương .
743 ) 해상도 [Danh từ] độ phân giải .
744 ) 해지 [Danh từ] sự hủy .
745 ) 해체 대기 [Danh từ] hàng chờ bóc tách .
746 ) 해체하다 [Động từ] tháo bỏ, bóc tách .
747 ) 핸드캐리 [Danh từ] hand carry, thực hiện bằng tay .
748 ) 허수 [Danh từ] số ảo .
749 ) 허용 [Danh từ] vóc dáng, thể trạng .
750 ) 헐거운 [Danh từ] rộng .
751 ) 헝겁 [Danh từ] khăn lau .
752 ) 현저하다 [Tính từ] minh bạch, tường tận, rõ rệt .
753 ) 현지 [Danh từ] tại chỗ,bản địa, hiện trường nơi xảy ra sự việc .
754 ) 현지인 [Danh từ] người bản địa .
755 ) 현혹 [Danh từ] sự huyễn hoặc, sự mê hoặc .
756 ) 현황 [Danh từ] hiện trạng .
Hán hàn
757 ) 협력업체 [Danh từ] vendor .
758 ) 협합 [Danh từ] phối hợp hài hòa .
759 ) 형광 [Danh từ] huỳnh quang .
Hán hàn
760 ) 형광펜 [Danh từ] bút huỳnh quang .
761 ) 형식적 [Danh từ] tính hình thức .
762 ) 형태 [Danh từ] hình thái .
Hán hàn
763 ) 혜주 [Danh từ] huệ châu .
764 ) 호스 [Danh từ] cái ống .
765 ) 호출 [Danh từ] còi hiệu .
766 ) 혼나다 [Động từ] la mắng, mắng chửi, làm cho sợ .
767 ) 혼돈하다 [Tính từ] hỗn độn, lộn xộn, hỗn loạn .
768 ) 혼들다 [Danh từ] rung, lắc, vẫy, dao động, lung lay .
769 ) 혼란하다 [Tính từ] hỗn loạn .
770 ) 혼용 [Danh từ] hôn nhân .
771 ) 혼입하다 [Động từ] trộn lẫn, kết hợp .
772 ) 혼합 [Danh từ] hổn hợp .
Hán hàn
773 ) 홀더 [Danh từ] holder .
774 ) 홀부위 [Danh từ] vị trí lỗ .
775 ) 화면 깨지다 [Danh từ] vỡ màn hình .
776 ) 화물 [Danh từ] hàng hóa .
Hán hàn
777 ) 화살표 [Danh từ] vết bỏng, vết phỏng .
778 ) 화소 [Danh từ] pixel, điểm ảnh .
779 ) 화장지 [Danh từ] nơi hoả táng .
780 ) 확고하다 [Tính từ] vững chắc, vững bền .
781 ) 확대경 [Danh từ] xác suất, sự có khả năng xảy ra .
782 ) 확률 [Danh từ] xác suất .
Hán hàn
783 ) 확립 [Danh từ] sự xác định rõ, sự thiết lập vững chắc .
Hán hàn
784 ) 확성하다 [Động từ] tăng âm lượng .
785 ) 확신 [Danh từ] sự vững tin, sự tin chắc, niềm tin vững chắc .
786 ) 확정 [Danh từ] sự xác định .
787 ) 확집하다 [Động từ] khăng khăng, không nhượng bộ .
788 ) 확충하다 [Động từ] đẩy mạnh, tăng cường .
789 ) 활성화 [Danh từ] hoạt tính hóa .
790 ) 활용 [Danh từ] bản khắc chữ in .
Hán hàn
791 ) 회로 [Danh từ] đường dây điện, mạng dây điện, đường về, mạch điện .
792 ) 회로물 [Danh từ] vật dẫn điện .
793 ) 회색 [Danh từ] màu xám, màu tro .
794 ) 회수 [Danh từ] sự thu hồi, sự gom lại .
795 ) 회수위치 [Danh từ] vị trí thu gom, thu hồi .
796 ) 회신 [Danh từ] sự hồi âm .
Hán hàn
797 ) 회의록 [Danh từ] biên bản họp .
798 ) 회전축 [Danh từ] trục xoay .
799 ) 회전하다 [Động từ] xoay vòng, quay vòng .
800 ) 획기적 mang tính bước ngoặc .
801 ) 획득 [Danh từ] sự đạt được, sự giành được .
802 ) 횟수 [Danh từ] số vòng .
803 ) 후보자 [Danh từ] ứng cử viên .
804 ) 후속 [Danh từ] sự tiếp nối đằng sau, việc tiếp theo .
805 ) 후진 [Danh từ] quốc gia lạc hậu, quốc gia tụt hậu .
Hán hàn
806 ) 후크 [Danh từ] hook .
807 ) 훈방 [Danh từ] cảnh cáo .
808 ) 훼방하다 [Động từ] bao phủ, che kín .
809 ) 훼손 [Danh từ] sự phá hủy .
Hán hàn
810 ) 휜 세트 [Danh từ] set bị cong .
811 ) 휴직 [Danh từ] việc nghỉ việc tạm thời .
812 ) 흑화 [Danh từ] đen màn hình .
813 ) 흘러 나오다 [Danh từ] chảy ra ngoài, trào ra ngoài .
814 ) 흡습 [Danh từ] hút ẩm .
815 ) 흡착하다 [Động từ] gắn chặt, bám chặt .
816 ) 흐릿해지다 [Danh từ] nhòa, mờ .
817 ) 시험가동 [Danh từ] thử máy .
818 ) 초음파 [Danh từ] sóng siêu âm .
819 ) 초점 [Danh từ] sơ chính, việc triều chính lúc đầu .
Hán hàn
820 ) 촉진하다 [Động từ] thúc đẩy .
821 ) 총결산 [Danh từ] tổng cộng .
822 ) 총관하다 [Động từ] tổng quát .
823 ) 최소화 [Danh từ] (sự) tối thiểu hóa .
824 ) 최악 [Danh từ] sự xấu nhất, sự tồi tệ nhất, sự kinh khủng nhất .
825 ) 추이 [Danh từ] diễn biến .
826 ) 추적 [Danh từ] sự suy diễn, sự suy luận .
827 ) 추정 [Danh từ] sự ước đoán .
828 ) 추측 [Danh từ] sự suy đoán .
829 ) 축소 [Danh từ] sự giảm thiểu .
830 ) 출고 [Danh từ] sự xuất cảnh, sự xuất ngoại, sự đi ra nước ngoài .
Hán hàn
831 ) 출렁거리다 [Động từ] xuất dữ liệu, in ấn .
832 ) 출렁이다 [Danh từ] treo lủng lẳng .
833 ) 출력신호 [Danh từ] tín hiệu ra .
834 ) 출력하다 [Động từ] lấy ra, in ra, rút ra, công suất .
835 ) 출석하다 [Động từ] có mặt .
836 ) 출시 [Danh từ] sự đưa ra thị trường .
837 ) 출원하다 [Động từ] đăng kí .
838 ) 출처 [Danh từ] sự ra ngoài .
839 ) 출하 [Danh từ] sự xuất cảng, sự cất cánh .
840 ) 출하검사 [Danh từ] kiểm tra xuất hàng .
841 ) 충전 단자 [Danh từ] chân sạc, cổng sạc .
842 ) 충전 불량 [Danh từ] lỗi sạc nguồn .
843 ) 충전 전류 [Danh từ] dòng điện sạc .
844 ) 충족하다 [Tính từ] đầy đủ, thỏa mãn, toại nguyện. .
845 ) 취득 [Danh từ] sự có được, sự lấy được .
Hán hàn
846 ) 취약 [Danh từ] sự thấp kém, sự yếu kém .
847 ) 취지 [Danh từ] mục đích, ý nghĩa .
848 ) 취하다 [Động từ] từ bỏ, rút lại đơn .
849 ) 측벽 [Danh từ] thành mặt bên .
850 ) 치공구 (공구) [Danh từ] công cụ .
851 ) 치명 [Danh từ] chí mạng, nghiêm trọng .
852 ) 치수/ 지수/ 지표 [Danh từ] chỉ số, số đo .
853 ) 치장 [Danh từ] sự chỉnh trang, sự trang điểm .
854 ) 치장위치 [Danh từ] vị trí kitting .
855 ) 침몰 [Danh từ] sự trầm mặc, sự lặng thinh .
Hán hàn
856 ) 침범 [Danh từ] sự xâm phạm .
Hán hàn
857 ) 침수 [Danh từ] sự ngập nước .
Hán hàn
858 ) 침수 라벨 [Danh từ] label chống ẩm .
859 ) 카메라 저장 불량 [Danh từ] lỗi không lưu được hình ảnh .
860 ) 카메라 화질 불량 [Danh từ] lỗi chất lượng hình ảnh camera .
861 ) 카본 [Danh từ] carbon .
862 ) 카톤 [Danh từ] carton .
863 ) 칸막 [Danh từ] vách ngăn .
864 ) 칼라 [Danh từ] cổ áo .
865 ) 칼라사진 [Danh từ] ảnh màu .
866 ) 캐파 [Danh từ] capa (sản lượng) .
867 ) 커넥터 [Danh từ] connector .
868 ) 커맨드 [Danh từ] command, yêu cầu, lệnh .
869 ) 커브 [Danh từ] con trỏ chuột .
870 ) 커플러 [Danh từ] coupler, bộ ghép, ghép .
871 ) 컨디션 [Danh từ] sự liên danh liên kết .
872 ) 컨베어 [Danh từ] dây chuyền .
873 ) 컨택 [Danh từ] contact, tiếp xúc .
874 ) 컬러바 [Danh từ] clour bar, thanh màu sắc .
875 ) 컬러불량 [Danh từ] lỗi khác màu .
876 ) 컷팅기 [Danh từ] máy cắt, cutter. dụng cụ cắt .
877 ) 케이블 [Danh từ] xe cáp treo .
878 ) 코져 [Danh từ] causer .
879 ) 콘센트 [Danh từ] ổ cắm điện .
880 ) 콜트롤러 [Danh từ] controller .
881 ) 쾌활하다 [Tính từ] nhanh nhẹn, linh hoạt .
882 ) 쿠션 [Danh từ] Kuwait, Cô-oét .