Trang chủ

Thi topik online

Ngữ pháp
Từ vựng chủ đề
Từ điển Hán Hàn

Phân tích từ vựng
Luyện viết


Đăng nhập

Từ vựng theo chủ đề.
Xây dựng


Gồm 50 từ vựng
Lưu về facebook
합판 : tấm gỗ ép


계단 : sự chỉ bảo, sự dìu dắt, sự giáo huấn


갓다 : kéo cắt sắt


Tải thêm 45

Nguồn


Viện Quốc ngữ quốc gia Hàn Quốc


Chú ý : Copy nhớ ghi nguồn gốc để tránh sự cố đáng tiếc !