Trang chủ

Ngữ pháp

Từ vựng chủ đề
Từ điển Hán Hàn

Phân tích từ vựng
Luyện viết


Đăng nhập

Từ vựng theo chủ đề.
Văn hóa quần chúng - 대중문화


Gồm 79 từ vựng
Lưu về facebook
변형 : sự biến hình, sự thay đổi diện mạo, sự biến đổi, làm biến đổi, làm thay đổi hình dạng


보완 : sự hoàn thiện


불신 : sự không tín nhiệm, sự bất tín


Tải thêm 74

Nguồn


Viện Quốc ngữ quốc gia Hàn Quốc


Chú ý : Copy nhớ ghi nguồn gốc để tránh sự cố đáng tiếc !