Trang chủ

Thi topik online

Ngữ pháp
Từ vựng chủ đề
Từ điển Hán Hàn

Phân tích từ vựng
Luyện viết


Đăng nhập
Báo lỗi, liên hệ

Từ vựng theo chủ đề.
Truyền thông


Gồm 120 từ vựng
Lưu về facebook
뉴스 : New Zealand, Niu Di-lân


두절 : sự gián đoạn, sự mất kết nối


보도 : sự đưa tin, sự đăng tin, tin bài


본체 : thổ địa, dân gốc


봉인 : dán chì , niêm phong


Tải thêm 115

Nguồn


Viện Quốc ngữ quốc gia Hàn Quốc


Chú ý : Copy nhớ ghi nguồn gốc để tránh sự cố đáng tiếc !