Trang chủ

Thi topik online

Ngữ pháp
Từ vựng chủ đề
Từ điển Hán Hàn

Phân tích từ vựng
Luyện viết


Đăng nhập
Báo lỗi, liên hệ

Từ vựng theo chủ đề.
TOPIK 2


Gồm 2500 từ vựng
Lưu về facebook
멀미 : multimedia, đa truyền thông


중세 : thời trung đại


새삼 : một cách mới mẻ


중인 : giới trung lưu


Tải thêm 2488

Nguồn


Viện Quốc ngữ quốc gia Hàn Quốc


Chú ý : Copy nhớ ghi nguồn gốc để tránh sự cố đáng tiếc !