Trang chủ

Thi topik online

Ngữ pháp
Từ vựng chủ đề
Từ điển Hán Hàn

Phân tích từ vựng
Luyện viết


Đăng nhập

Từ vựng theo chủ đề.
Tính cách


Gồm 85 từ vựng
Lưu về facebook
글씨 : chữ viết, chữ


참다 : không thể chịu được hơn nữa, không thể nhịn được


거짓 : sự dối trá, sự giả dối


Tải thêm 80

Nguồn


Viện Quốc ngữ quốc gia Hàn Quốc


Chú ý : Copy nhớ ghi nguồn gốc để tránh sự cố đáng tiếc !