Trang chủ

Thi topik online

Ngữ pháp
Từ vựng chủ đề
Từ điển Hán Hàn

Phân tích từ vựng
Luyện viết


Đăng nhập
Báo lỗi, liên hệ

Từ vựng theo chủ đề.
Sinh - LÝ


Gồm 347 từ vựng
Lưu về facebook
위 : trên


Sinh - LÝ - 347
이 : này


Sinh - LÝ - 347
입 : miệng


Sinh - LÝ - 347
잠 : giấc ngủ


Sinh - LÝ - 347
점 : nốt ruồi


Sinh - LÝ - 347
Tải thêm 342

Nguồn


Viện Quốc ngữ quốc gia Hàn Quốc


Chú ý : Copy nhớ ghi nguồn gốc để tránh sự cố đáng tiếc !