Trang chủ

Thi topik online

Ngữ pháp
Từ vựng chủ đề
Từ điển Hán Hàn

Phân tích từ vựng
Luyện viết


Đăng nhập
Báo lỗi, liên hệ

Từ vựng theo chủ đề.
ô tô, phụ tùng ô tô


Gồm 59 từ vựng
Lưu về facebook
잭 : Cái kích, đòn bẫy


차양 : từ vay mượn


핸들 : thịt hun khói


경적 : còi, cái còi, tiếng còi


칼럼 : cột, mục (báo)


Tải thêm 54

Nguồn


Viện Quốc ngữ quốc gia Hàn Quốc


Chú ý : Copy nhớ ghi nguồn gốc để tránh sự cố đáng tiếc !