Trang chủ

Ngữ pháp

Từ vựng chủ đề
Từ điển Hán Hàn

Phân tích từ vựng
Luyện viết


Đăng nhập

Từ vựng theo chủ đề.
Ngày và thứ


Gồm 35 từ vựng
Lưu về facebook
여러 : nhiều


사람 : tính con người, tình người


과일 : trái cây, hoa quả


Tải thêm 30

Nguồn


Viện Quốc ngữ quốc gia Hàn Quốc


Chú ý : Copy nhớ ghi nguồn gốc để tránh sự cố đáng tiếc !