Trang chủ

Thi topik online

Ngữ pháp
Từ vựng chủ đề
Từ điển Hán Hàn

Phân tích từ vựng
Luyện viết


Đăng nhập

Từ vựng theo chủ đề.
Ngân hàng


Gồm 58 từ vựng
Lưu về facebook
현금 : thẻ rút tiền tự động


동전 : tiền xu, đồng xu


잔돈 : cỏ gà, cỏ gấu


Tải thêm 53

Nguồn


Viện Quốc ngữ quốc gia Hàn Quốc


Chú ý : Copy nhớ ghi nguồn gốc để tránh sự cố đáng tiếc !