Trang chủ

Ngữ pháp

Từ vựng chủ đề
Từ điển Hán Hàn

Phân tích từ vựng
Luyện viết


Đăng nhập

Từ vựng theo chủ đề.
Mua sắm tại nhà


Gồm 191 từ vựng
Lưu về facebook
공장 : nhà máy, công xưởng, xưởng


구전 : sự truyền miệng, sự truyền khẩu


녹화 : sự quay phim, sự ghi hình


Tải thêm 186

Nguồn


Viện Quốc ngữ quốc gia Hàn Quốc


Chú ý : Copy nhớ ghi nguồn gốc để tránh sự cố đáng tiếc !