Trang chủ

Thi topik online

Ngữ pháp
Từ vựng chủ đề
Từ điển Hán Hàn

Phân tích từ vựng
Luyện viết


Đăng nhập
Báo lỗi, liên hệ

Từ vựng theo chủ đề.
Máy tính


Gồm 126 từ vựng
Lưu về facebook
부속 : vật đính kèm, phụ kiện, chi tiết phụ


보증 : giấy bảo đảm


해킹 : hacking, sự đột nhập vào máy tính


Tải thêm 120

Nguồn


Viện Quốc ngữ quốc gia Hàn Quốc


Chú ý : Copy nhớ ghi nguồn gốc để tránh sự cố đáng tiếc !