Trang chủ

Thi topik online

Ngữ pháp
Từ vựng chủ đề
Từ điển Hán Hàn

Phân tích từ vựng
Luyện viết


Đăng nhập

Từ vựng theo chủ đề.
Lễ nghi


Gồm 56 từ vựng
Lưu về facebook
결근 : sự nghỉ làm


낙서 : sự viết linh tinh, sự viết bậy


뽑다 : nhổ ra, chọn ra


Tải thêm 51

Nguồn


Viện Quốc ngữ quốc gia Hàn Quốc


Chú ý : Copy nhớ ghi nguồn gốc để tránh sự cố đáng tiếc !