Trang chủ

Ngữ pháp

Từ vựng chủ đề
Từ điển Hán Hàn

Phân tích từ vựng
Luyện viết


Đăng nhập

Từ vựng theo chủ đề.
Gặp gỡ và giao lưu - 만남과 교류


Gồm 58 từ vựng
Lưu về facebook
개최 : sự tổ chức


구축 : việc xây dựng


내빈 : quan khách, quý khách


만찬 : dạ tiệc, tiệc tối


Tải thêm 53

Nguồn


Viện Quốc ngữ quốc gia Hàn Quốc


Chú ý : Copy nhớ ghi nguồn gốc để tránh sự cố đáng tiếc !