Trang chủ

Thi topik online

Ngữ pháp
Từ vựng chủ đề
Từ điển Hán Hàn

Phân tích từ vựng
Luyện viết


Đăng nhập

Từ vựng theo chủ đề.
Đường bộ


Gồm 63 từ vựng
Lưu về facebook
선 : đường


크길 : quốc lộ


대로 : ven đại lộ, gần đường lớn


철도 : đường ray, đường sắt


선로 : đường mịn


Tải thêm 58

Nguồn


Viện Quốc ngữ quốc gia Hàn Quốc


Chú ý : Copy nhớ ghi nguồn gốc để tránh sự cố đáng tiếc !