Trang chủ

Thi topik online

Ngữ pháp
Từ vựng chủ đề
Từ điển Hán Hàn

Phân tích từ vựng
Luyện viết


Đăng nhập
Báo lỗi, liên hệ

Từ vựng theo chủ đề.
Du lịch


Gồm 199 từ vựng
Lưu về facebook
민박 : ở trọ nhà dân


예약 : sự đặt trước


예매 : sự đặt mua trước


Tải thêm 193

Nguồn


Viện Quốc ngữ quốc gia Hàn Quốc


Chú ý : Copy nhớ ghi nguồn gốc để tránh sự cố đáng tiếc !