Trang chủ

Thi topik online

Ngữ pháp
Từ vựng chủ đề
Từ điển Hán Hàn

Phân tích từ vựng
Luyện viết


Đăng nhập

Từ vựng theo chủ đề.
Chế độ giáo dục - 교육제도


Gồm 96 từ vựng
Lưu về facebook
가계 : sổ ghi chép thu chi gia đình


굴레 : sự khuất phục


또래 : đồng niên, đồng trang, đồng lứa


물음 : sự hỏi, câu hỏi


Tải thêm 91

Nguồn


Viện Quốc ngữ quốc gia Hàn Quốc


Chú ý : Copy nhớ ghi nguồn gốc để tránh sự cố đáng tiếc !