Trang chủ

Thi topik online

Ngữ pháp
Từ vựng chủ đề
Từ điển Hán Hàn

Phân tích từ vựng
Luyện viết


Đăng nhập

Từ vựng theo chủ đề.
Cảm xúc


Gồm 55 từ vựng
Lưu về facebook
용기 : đồ chứa, đồ đựng


충격 : tính gây sốc


욕구 : nhu cầu, nguyện vọng


Tải thêm 50

Nguồn


Viện Quốc ngữ quốc gia Hàn Quốc


Chú ý : Copy nhớ ghi nguồn gốc để tránh sự cố đáng tiếc !