Trang chủ

Thi topik online

Ngữ pháp
Từ vựng chủ đề
Từ điển Hán Hàn

Phân tích từ vựng
Luyện viết


Đăng nhập

Từ vựng theo chủ đề.
Cách suy nghĩ của người hàn - 한국인의 사고방식


Gồm 166 từ vựng
Lưu về facebook
경로 : nhà an dưỡng, nhà dưỡng lão


맥락 : văn cảnh, ngữ cảnh


소통 : ghế trường kỉ, ghế dài, ghế sô-fa


유대 : sự ràng buộc, sự liên kết


Tải thêm 160

Nguồn


Viện Quốc ngữ quốc gia Hàn Quốc


Chú ý : Copy nhớ ghi nguồn gốc để tránh sự cố đáng tiếc !