Trang chủ

Thi topik online

Ngữ pháp
Từ vựng chủ đề
Từ điển Hán Hàn

Phân tích từ vựng
Luyện viết


Đăng nhập

Từ vựng theo chủ đề.
Bưu điện, chuyển phát nhanh


Gồm 35 từ vựng
Lưu về facebook
끈 : dây


소인 : phường tiểu nhân


소포 : bưu phẩm, bưu kiện


전보 : sự thuyên chuyển


Tải thêm 30

Nguồn


Viện Quốc ngữ quốc gia Hàn Quốc


Chú ý : Copy nhớ ghi nguồn gốc để tránh sự cố đáng tiếc !