JSMin: Unterminated String at byte 1220: "

Topik là kỳ thi năng lực tiếng hàn được tổ chức tổ chức bởi Viên giáo dục quốc tế quốc gia Hàn Quốc. Được viết tắt là 한국어능력시험. Chứng chỉ tiếng hàn topik được cấp khi bạn đạt đủ số điểm trong kì thi.