``

Dạng 8 | Câu 25 - 27 : Chọn phần giải thích rõ cho đề mục báo

Thời gian làm bài : 50 phút

Điểm : 66 điểm

Cấp độ sơ cấp

Đề đọc

※ [25~27] 다음 신문 기사의 제목을 가장 잘 설명한 것을 고르십시오. (각 2점)

Câu 1
출산율 또 하락, 정부 대책 효과 없어

 

Câu 2
놀이공원, 수익에만 치중 이용객 안전은 뒷전

 

Câu 3
제2공장 정상 가동, 반도체 공급 안정은 미지수

 

※ [25~27]다음 신문 기사의 제목을 가장 잘 설명한 것을 고르십시오.(각 2점)

Câu 4
소비 심리 ‘봄바람’,백화점 매출 기지개

 

Câu 5
연휴 마지막 날 교통 체증,고속도로 몸살 앓아

 

Câu 6
시청자 사로잡는 드라마 음악,시청률 상승 효과 ‘톡톡’

 

[25~27]다음 신문 기사의 제목을 가장 잘 설명한 것을 고르십시오.(각 2점)

Câu 7
한류 배우 인기 폭발,해외 광고 요청 줄 이어

 

Câu 8
황금연휴,여행 업계 오랜만에 웃어

 

Câu 9
배추 생산 과잉,농민들 한숨

 

※ [25~27] 다음은 신문 기사의 제목입니다. 가장 잘 설명한 것을 고르십시오. (각 2점)

Câu 10
낮에는 화창, 밤부터 곳에 따라 빗방울 ‘뚝뚝’

 

Câu 11
불황에도 포도주 소비 ‘껑충’, 불붙은 판매 경쟁

 

Câu 12
마을 어르신들이 ‘지킴이’ 역할 톡톡히, 주민 얼굴에 웃음 가득

 

[25~27] 다음 신문 기사의 제목을 가장 잘 설명한 것을 고르십시오.

Câu 13
관광버스 추락, 안전벨트로 승객 전원 목숨 건져

 

Câu 14
 침묵 깬 김민수 의원, 대통령 선거 출마설 부인 

 

Câu 15
민간 우주선 무사 귀환, 우주여행 시대 성큼’ 

 

※ [25~27]다음은 신문 기사의 제목입니다.가장 잘 설명한 것을 고르십시오. (각 2점)

Câu 16
중부 지방 비 오락가락,내일까지 이어져

 

Câu 17
영화 ‘사랑’,기대감 속에 개봉 첫날 관객 수 오만 넘어

 

Câu 18
대형 마트 불황, 재래시장 매출은 나 홀로 ‘쑥쑥’

 

※ [25~27]다음은 신문 기사의 제목입니다.가장 잘 설명한 것을 고르십시오. (각 2점)
 

Câu 19

뮤지컬로 만나는 드라마,볼거리 많아져

 

Câu 20
배구팀 ‘젊은 옷’갈아입고 훨훨 날다

 

Câu 21
새 부동산 정책,효과 놓고 의견 엇갈려

 

[25~27]다음은 신문 기사의 제목입니다. 가장 잘 설명한 것을 고르십시오.

Câu 22
한쪽으로 메는 가방, 허리 건강 ‘빨간 불’

 

Câu 23

독특한 모양의 간판, 지나가는 사람들의 시선 끌어

Câu 24

취업률 석 달째 제자리걸음, 정부의 현실적인 대책 필요해