``

Dạng 3 | Câu 40 - 42 : Nhìn tranh và chọn đáp án sai

Thời gian làm bài : 50 phút

Điểm : 80 điểm

Cấp độ sơ cấp

Đề đọc

※ [40~42] 다음을 읽고 맞지 않는 것을 고르십시오. (각 3점)

Câu 1

Đè thi topik 1 câu 40

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

※ [40~42]다음을 읽고 맞지 않는 것을 고르십시오.(각 3점)

Câu 7

Câu 8

Câu 9

※ [40~42] 다음을 읽고 맞지 않는 것을 고르십시오. (각 3점)

Câu 10

Câu 11

Câu 12

[10~12] 다음을 읽고 맞지 않는 것을 고르십시오.

Câu 13

Câu 14

Câu 15

※ [40~42]다음을 읽고 맞지 않는 것을 고르십시오.(각 3점)

Câu 16

Câu 17

Câu 18

※ [40~42]다음을 읽고 맞지 않는 것을 고르십시오.(각 3점)

Câu 19

Câu 20

Câu 21

※ [40~42]다음을 읽고 맞지 않는 것을 고르십시오.

Câu 22

Câu 23

Câu 24

Câu 25

영화가 끝났습니다.극장에서 (                ).

Câu 26

바다 여행이 재미있었습니다.다음에 (         )갈 겁니다.

Câu 27

눈이 옵니다.그리고 바람도 (                ).