``

Dạng 3 | Câu 5 - 8 : Xem tranh và chọn từ

Thời gian làm bài : 50 phút

Điểm : 80 điểm

Cấp độ sơ cấp

Đề đọc

[5~8] 다음은 무엇에 대한 글인지 고르십시오. (각 2점)

Câu 1

Câu 2

 

Câu 3

Câu 4

Câu 6

Câu 7

Câu 8

※ [5~8]다음은 무엇에 대한 글인지 고르십시오.(각 2점)

Câu 9

Câu 10

Câu 11

Câu 12

※ [5~8] 다음은 무엇에 대한 글인지 고르십시오. (각 2점)

Câu 13

Câu 5 đề thi topik 2 đề thi 41

Câu 14

Câu 6 đề đọc kì thi 41

Câu 15

Câu 7 đề đọc kì thi topik 41

Câu 16

Câu 8 đề đọc kì thi topik 41

[5∼8] 다음은 무엇에 대한 글인지 고르십시오.

Câu 17

Câu 18

Câu 19

Câu 20

※ [5~8]다음은 무엇에 대한 글인지 고르십시오.(각 2점).

Câu 21

Câu 22

Câu 23

Câu 24

※ [5~8]다음은 무엇에 대한 글인지 고르십시오.(각 2점).
 

Câu 25

Câu 26

Câu 27

Câu 28

[5~8]다음은 무엇에 대한 글인지 고르십시오.

Câu 29

Câu 30

Câu 31

Câu 32

※ [1~2]( )에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오.(각 2점)

Câu 33

내일 친구와 함께 놀이공원에 (           ).

Câu 34

혼자 살다 보니 시간이 (         )  가족이 그리워진다.

※ [1~2] ( )에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. (각 2점)

Câu 35

형은 차가워 (     ) 마음은 따뜻하다.

Câu 36

집에 (     ) 비가 내리기 시작했다.

※ [3~4]다음 밑줄 친 부분과 의미가 비슷한 것을 고르십시오.(각 2점)

Câu 37

아침에 늦게 일어나는 바람에 기차를 놓쳤다.

Câu 38

경기에서 이기고 지는 것은 연습하기에 달려 있다.

※ [3~4] 다음 밑줄 친 부분과 의미가 비슷한 것을 고르십시오. (각 2점)

Câu 39

아기가 자고 있어서 깨지 않게 조용히 방 안으로 들어갔다.

Câu 40

한국어 실력을 늘리고자 한국 신문과 방송을 자주 봤다.