``

Dạng 1 | Câu 1 -2 :Chọn ngữ pháp đúng

Thời gian làm bài : 50 phút

Điểm : 100 điểm

Cấp độ sơ cấp

Đề đọc

※ [1~2] (          )에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. (각 2점)

Câu 1

휴대 전화를 (        ) 내려야 할 역을 지나쳤다.

Câu 2

한국 친구 덕분에 한국 문화를 많이 (          ).

※ [1~2]( )에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오.(각 2점)

Câu 3

해가 뜨는 것을 (        )아침 일찍 일어났다.

Câu 4

무슨 일을 (         )열심히 하는 것이 중요하다.

※ [1~2]( )에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오.(각 2점)

Câu 5

내일 친구와 함께 놀이공원에 (           ).

Câu 6

혼자 살다 보니 시간이 (         )  가족이 그리워진다.

※ [1~2] ( )에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. (각 2점)

Câu 7

형은 차가워 (     ) 마음은 따뜻하다.

Câu 8

집에 (     ) 비가 내리기 시작했다.

[1~2] (     )에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오.

Câu 9

나는 주말에는 보통 영화를 (         ) 운동을 한다. 

Câu 10

동생이 점점 아버지를 (     ).

※ [1~2]( )에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오.(각 2점)

Câu 11

아침에 일찍 (   ) 일곱 시 비행기를 탈 수 있다.

Câu 12

퇴근 후에 집에 와 보니까 동생이 여행에서 (   ) .

※ [1~2]( )에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오.(각 2점)

Câu 13

 

친구와 내가 운동장에서 축구를 (   ) 선생님이 나를 부르셨다.

Câu 14

민수 씨는 대학교를 (   ) 회사에 취직했다.

[1~2](     )에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오.

Câu 15

어제는 친구들과 같이 점심을 (     )바로 도서관에 갔다.

Câu 16

이사 갈 집을 (     )방학 때 좀 바빴다.