TRANG CHỦ
TIẾNG HÀN
BLOG
Có 1 kết quả cho từ : 기 마련이다

Nghĩa ngữ pháp 기 마련이다

1 : hiển nhiên, tất nhiên, chắc chắn
어떤 일이 일어나거나 어떤 상태가 되는 것이 당연함을 나타내는 표현.
Cấu trúc thể hiện việc nào đó xảy ra hoặc trở thành trạng thái nào đó là đương nhiên.

Ví dụ cho ngữ pháp 기 마련이다

아무리 강심장을 가진 사람이라도 죽음 앞에서는 두려움을 느끼기 마련이다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
거칠고 모가 난 돌도 오랜 세월이 지나면 곱게 다듬어지기 마련이다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
대학생들은 고학년이 되면 진로에 대한 고민이 커지기 마련이다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
Xem thêm ví dụ khác

Ngữ pháp tương đồng với 기 마련이다

Nguồn : Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia