TRANG CHỦ
TIẾNG HÀN
BLOG
Có 4 kết quả cho từ : 려니까

Nghĩa ngữ pháp 려니까

1 : định... nên..., định ... mà...
어떤 행동의 의도를 나타내면서 그것이 뒤에 오는 말의 배경이나 전제임을 나타내는 표현.
Cấu trúc thể hiện ý định của hành vi nào đó đồng thời thể hiện đó là tiền đề hoặc bối cảnh của vế sau.
2 : sắp... nên…
곧 일어날 움직임을 나타내면서 그것이 뒤에 오는 말의 배경이나 전제임을 나타내는 표현.
Cấu trúc thể hiện hoạt động sắp xảy ra đồng thời đó là tiền để hoặc bối cảnh của vế sau.

Ví dụ cho ngữ pháp 려니까

나는 계속 집에서 쉬려니까 몸이 근질근질 답답해서 등산을 시작했다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
일이 잘 되려니까 생각지도 않은 곳에서 돈이 들어왔다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
회의가 시작되려니까 자리에 앉는 게 좋겠다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
Xem thêm ví dụ khác
Nguồn : Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia