TRANG CHỦ
TIẾNG HÀN
BLOG
Có 2 kết quả cho từ : ㄴ다거나

Nghĩa ngữ pháp ㄴ다거나

1 : hay là...
여러 가지 행위를 예로 들어 나열하면서 설명할 때 쓰는 표현.
Cấu trúc dùng khi vừa giải thích vừa liệt kê nhiều hành vi làm ví dụ.
2 : hay, hoặc
둘 이상의 동작이나 상태, 대상 중 하나를 선택함을 나타내는 표현.
Cấu trúc thể hiện sự lựa chọn một trong hai động tác, trạng thái hay đối tượng trở lên.
Nguồn : Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia