Trang chủ

Luyện thi topik
Ngữ pháp
Hán hàn
Thời sự SBS
Từ vựng theo chủ đề
Bài viết

Từ vựng đã lưu
Luyện tập từ vựng
Dịch, phân tích từ vựng
Tìm tên tiếng hàn (Beta)

Đăng nhập
Có 2 kết quả cho từ : ㄴ다거나

ㄴ다거나

Nghĩa ngữ pháp ㄴ다거나

1 : hay là...
여러 가지 행위를 예로 들어 나열하면서 설명할 때 쓰는 표현.
Cấu trúc dùng khi vừa giải thích vừa liệt kê nhiều hành vi làm ví dụ.
2 : hay, hoặc
이상동작이나 상태, 대상하나선택함을 나타내는 표현.
Cấu trúc thể hiện sự lựa chọn một trong hai động tác, trạng thái hay đối tượng trở lên.
Nguồn : Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia