TRANG CHỦ
TIẾNG HÀN
BLOG
Có 2 kết quả cho từ : 재요

Nghĩa ngữ pháp 재요

1 : rủ rằng, đề nghị là
(두루높임으로) 다른 사람이 말한 권유나 제안 등을 간접적으로 전할 때 쓰는 표현.
(cách nói kính trọng phổ biến) Cấu trúc dùng khi truyền đạt một cách gián tiếp đề nghị hay khuyên nhủ mà người khác đã nói.
2 : rủ… phải không?, đề nghị… phải không?"
(두루높임으로) 듣는 사람이 이전에 들어서 알고 있는 권유나 제안 등을 물어볼 때 쓰는 표현.
(cách nói kính trọng phổ biến) Cấu trúc dùng khi hỏi về đề nghị hay khuyên nhủ mà người nghe biết do nghe trước đó. "

Ví dụ cho ngữ pháp 재요

다음에 읽고 토론할 책은 어떤 걸로 하재요?
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
민준이가 이번 여름에 친구들이랑 바다로 놀러 가재요.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
유민이가 방학 때 중국어를 같이 배우재요.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
Xem thêm ví dụ khác
Nguồn : Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia