Trang chủ

Ngữ pháp
Hán hàn
Thời sự SBS
Từ vựng theo chủ đề
Bài viết

Từ vựng đã lưu
Luyện thi topik (Beta)
Luyện tập từ vựng
Dịch, phân tích từ vựng
Tìm tên tiếng hàn (Beta)

Đăng nhập
Có 1 kết quả cho từ : 에 대한

에 대한

Nghĩa ngữ pháp 에 대한

1 : đối với, về
뒤에 오는 명사 수식하며 앞에 오는 명사를 뒤에 오는 명사대상으로 함을 나타내는 표현.
Cấu trúc thể hiện việc lấy danh từ đứng trước làm đối tượng của danh từ đứng sau và bổ nghĩa cho danh từ đứng sau.

Ví dụ cho ngữ pháp 에 대한

우리 회사는 성별과 학력 등에 대한 가름 없이 누구에게나 공평하게 기회를 주었다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
첫사랑에 대한 추억이 가물가물 머릿속에서 사라져 갔다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
노조는 노조원들에게 파업에 대한 가부를 물었다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
그 선수는 피겨 대회에서 완벽한 연기를 펼쳐 기술에 대한 가산점을 받았다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
경찰은 여러 단서를 바탕으로 건물 폭파 사건에 대한 가상도를 제시하였다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
Xem thêm ví dụ khác
Nguồn : Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia