TRANG CHỦ
TIẾNG HÀN
BLOG
Có 2 kết quả cho từ : 은 것

Nghĩa ngữ pháp 은 것

1 : sự, điều, việc
명사가 아닌 것을 문장에서 명사처럼 쓰이게 하거나 ‘이다’ 앞에 쓰일 수 있게 할 때 쓰는 표현.
Cấu trúc dùng khi làm cho yếu tố không phải là danh từ được dùng như danh từ trong câu, hoặc làm cho có thể được dùng trước ""이다""."

Ví dụ cho ngữ pháp 은 것

승규가 나의 반장 역할을 가로맡은 것 같아서 기분이 나쁘다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
아닙니다. 이 금액은 원금이고 이자가 가산이 되지 않은 것입니다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
민준이는 가시방석에 앉은 것처럼 주변 눈치를 살피며 매우 불편해 하였다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
Xem thêm ví dụ khác
Nguồn : Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia