TRANG CHỦ
TIẾNG HÀN
BLOG
Có 7 kết quả cho từ : 라고요

Nghĩa ngữ pháp 라고요

1 : cơ mà, rằng… mà
(두루높임으로) 자신의 말을 되풀이하거나 강조할 때 쓰는 표현.
(cách nói kính trọng phổ biến) Cấu trúc dùng khi nhấn mạnh hoặc lặp lại lời của mình.
2 : bảo rằng… ư?
(두루높임으로) 다른 사람의 말을 확인하거나 따져 물을 때 쓰는 표현.
(cách nói kính trọng phổ biến) Cấu trúc dùng khi hỏi vặn hoặc xác nhận lời của người khác.
3 : đấy, đấy nhé
(두루높임으로) 다른 사람에게 자랑하듯이 말할 때 쓰는 표현.
(cách nói kính trọng phổ biến) Cấu trúc dùng khi nói như tự hào với người khác.
4 : đã bảo là
(두루높임으로) 말하는 사람이 한 제안, 명령, 주장 등을 되풀이하거나 강조함을 나타내는 표현.
(cách nói kính trọng phổ biến) Cấu trúc thể hiện sự nhấn mạnh hay lặp lại lập trường, mệnh lệnh, đề nghị mà người nói đã nói.
5 : bảo hãy…ư?, bảo… à?
(두루높임으로) 상대방의 말을 다시 확인하거나 부정하는 뜻으로 되물음을 나타내는 표현.
(cách nói kính trọng phổ biến) Cấu trúc thể hiện sự hỏi lại với ý xác nhận lại hoặc phủ định lời của đối phương.
6 : thì ra bảo là
(두루높임으로) 말하는 사람의 생각과 사실이 다르다는 것을 확인함을 나타내는 표현.
(cách nói kính trọng phổ biến) Cấu trúc thể hiện sự xác nhận sự việc khác với suy nghĩ của người nói.

Ví dụ cho ngữ pháp 라고요

귀경길 KTX 열차 안에서 승무원이 사회적 거리두기를 위해 자리를 띄어 앉아달라고 요구하자 한 여성이 마스크를 내린 채 갑자기 고함을 지르기 시작합니다. 거기까지만 하시라고요, 거기까지만. 제발 부탁이에요. 제발 숨 좀 쉬고 살자고요, 아저씨. 그만하시라고요.
 Trên chuyến tàu KTX ở Gwigyeong-gil, một người phụ nữ đột nhiên hét lên khi đeo mặt nạ khi người hướng dẫn yêu cầu ngồi sang một bên để thực hiện cách ly xã hội. Làm mọi cách, chỉ ở đó. Xin vui lòng. Hãy thở và sống đi chú. Dừng lại.
그렇게 갉아 모은 돈으로 집까지 샀다더라고요.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
김 대리가 회장님의 연설을 듣고 깊은 감명을 받았다고 하더라고요.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
Xem thêm ví dụ khác
Nguồn : Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia