TRANG CHỦ
TIẾNG HÀN
BLOG
Có 7 kết quả cho từ : 으로

Nghĩa ngữ pháp 으로

1 : sang
움직임의 방향을 나타내는 조사.
Trợ từ thể hiện phương hướng của sự di chuyển.
2 : đến
움직임의 경로를 나타내는 조사.
Trợ từ thể hiện lộ trình của sự di chuyển.
3 : với
변화의 결과를 나타내는 조사.
Trợ từ thể hiện kết quả của sự biến đổi.
4 : bằng
어떤 물건의 재료나 원료를 나타내는 조사.
Trợ từ thể hiện vật liệu hay nguyên liệu của đồ vật nào đó.
5 : bằng
어떤 일의 수단이나 도구를 나타내는 조사.
Trợ từ thể hiện phương tiện hay công cụ của việc nào đó.
6 : bằng
어떤 일의 방법이나 방식을 나타내는 조사.
Trợ từ thể hiện phương pháp hay phương thức của việc nào đó.

Ví dụ cho ngữ pháp 으로

경찰 조사에서 이 남성은 친구들과 술을 마시고 운전을 했다고 진술한 것으로 알려졌습니다.
Khi cảnh sát điều tra thấy rằng,người đàn ông  đã uống rượu với bạn bè và lái xe.
진심으로 감사합니다
Trân thành cảm ơn
진심으로 뜨거운 감사를 드립니다
xin chân thành cảm ơn từ đáy lòng
Xem thêm ví dụ khác
Nguồn :