TRANG CHỦ
TIẾNG HÀN
BLOG
Có 2 kết quả cho từ : ㄴ다든가

Nghĩa ngữ pháp ㄴ다든가

1 : hay, hoặc
두 가지 사실 가운데 어느 하나를 선택함을 나타내는 표현.
Cấu trúc thể hiện việc lựa chọn một trong hai sự việc nào đó.
2 : hay là... hoặc là...
여러 사실 중에 어느 것을 선택하거나 어느 것에 해당해도 상관이 없음을 나타내는 표현.
Cấu trúc thể hiện việc cho dù lựa chọn cái nào trong số nhiều sự việc hoặc tương ứng với cái nào thì cũng không sao.
Nguồn : Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia