TRANG CHỦ
TIẾNG HÀN
BLOG
Có 1 kết quả cho từ : 으시지요

Nghĩa ngữ pháp 으시지요

1 : xin hãy, xin hãy cùng
(두루높임으로) 듣는 사람에게 어떤 일을 정중하게 명령하거나 권유할 때 쓰는 표현.
(cách nói kính trọng phổ biến) Cấu trúc dùng khi ra lệnh hay khuyến nghị việc nào đó một cách trịnh trọng với người nghe.

Ví dụ cho ngữ pháp 으시지요

선생님께서 참으시지요.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
저와 함께 조금 걸으시지요.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
이 자리에 앉으시지요.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
Xem thêm ví dụ khác
Nguồn : Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia