TRANG CHỦ
TIẾNG HÀN
BLOG
Có 3 kết quả cho từ : ㄴ다면

Nghĩa ngữ pháp ㄴ다면

1 : nếu nói là… thì…, nếu bảo rằng… thì…
누군가가 어떤 생각이나 의지를 밝히는 경우를 가정하여 그것이 뒤에 오는 말의 조건이 됨을 나타내는 표현.
Cấu trúc thể hiện việc giả định trường hợp ai đó nói lên suy nghĩ hay ý định nào đó và điều đó trở thành điều kiện của vế sau.
Nguồn : Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia