TRANG CHỦ
TIẾNG HÀN
BLOG
Có 1 kết quả cho từ : 잡니까

Nghĩa ngữ pháp 잡니까

1 : rủ... ạ?, đề nghị… ạ?
(아주높임으로) 듣는 사람이 이미 들어서 알고 있는 권유나 제안의 내용을 물어볼 때 쓰는 표현.
(cách nói rất kính trọng) Cấu trúc dùng khi hỏi nội dung khuyên nhủ hay đề nghị mà người nghe đã nghe nên biết được.

Ví dụ cho ngữ pháp 잡니까

지금까지 모아 둔 돈을 전부 다 쓰잡니까?
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
오늘은 운동장을 몇 바퀴 뛰잡니까?
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
형은 나들이 가서 뭘 하고 놀잡니까?
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
Xem thêm ví dụ khác
Nguồn : Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia