TRANG CHỦ
TIẾNG HÀN
BLOG
Có 2 kết quả cho từ : ㄴ 대로

Nghĩa ngữ pháp ㄴ 대로

1 : như
앞에 오는 말이 뜻하는 과거의 행동이나 상황과 같음을 나타내는 표현.
Cấu trúc thể hiện giống như hành động hay tình huống mà từ ngữ phía trước hàm ý.
2 : như
앞의 말이 뜻하는 현재의 상태와 같은 모양으로의 뜻을 나타내는 표현.
Cấu trúc thể hiện nghĩa giống như trạng thái hiện tại mà từ ngữ phía trước hàm ý.
Nguồn : Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia