TRANG CHỦ
TIẾNG HÀN
BLOG
Có 2 kết quả cho từ : ㄴ대서

Nghĩa ngữ pháp ㄴ대서

1 : nghe nói là... nên..., nghe bảo là... nên...
다른 사람에게 들은 내용을 근거로 다음 내용을 전개함을 나타내는 표현.
Cấu trúc thể hiện sự triển khai nội dung sau căn cứ theo nội dung đã nghe từ người khác.
Nguồn : Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia