TRANG CHỦ
TIẾNG HÀN
BLOG
Có 1 kết quả cho từ : 으렵니까

Nghĩa ngữ pháp 으렵니까

1 : định... ạ?, có định... không ạ?
(아주높임으로) 앞의 말이 나타내는 행동을 할 의도나 의향이 있는지 물을 때 쓰는 표현.
(cách nói rất kính trọng) Cấu trúc dùng khi hỏi xem có ý định hay ý hướng sẽ thực hiện hành động mà từ ngữ phía trước thể hiện hay không.

Ví dụ cho ngữ pháp 으렵니까

뭘 잘못했다고 자꾸 숨으렵니까?
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
이건 그쪽에서 받으렵니까?
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gi
여기부터는 당신이 읽으렵니까?
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gi
Xem thêm ví dụ khác
Nguồn : Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia