TRANG CHỦ
TIẾNG HÀN
BLOG
Có 1 kết quả cho từ : 라고는

Nghĩa ngữ pháp 라고는

1 : là, gọi là
강조하여 가리키는 뜻을 나타내는 표현.
Cấu trúc thể hiện nghĩa nhấn mạnh.

Ví dụ cho ngữ pháp 라고는

이상하다. 내 가까운 친척이라고는 삼촌뿐인데.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
내가 가진 돈이라고는 천 원이 전부였다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
자율이라고는 하지만 실제로는 강제적으로 이뤄지는 경우가 많아서 반대합니다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
Xem thêm ví dụ khác
Nguồn : Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia