TRANG CHỦ
TIẾNG HÀN
BLOG
Có 2 kết quả cho từ : 으려는가

Nghĩa ngữ pháp 으려는가

1 : định… à?
(예사 낮춤으로) 듣는 사람의 의사를 물어볼 때 쓰는 표현.
(cách nói hạ thấp thông thường) Cấu trúc dùng khi hỏi ý của người nghe.
2 : định… vậy kìa?, sắp… ư?
상황을 추측하여 가볍게 의문을 품음을 나타내는 표현.
Cấu trúc thể hiện việc suy đoán tình huống và hàm ý nghi vấn nhẹ nhàng.

Ví dụ cho ngữ pháp 으려는가

이 많은 사람들이 이 자리에 다 앉으려는가?
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
말로만 끊는다고 하고 술은 언제 끊으려는가?
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
무슨 책을 읽으려는가?
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
Xem thêm ví dụ khác

Ngữ pháp tương đồng với 으려는가

Nguồn : Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia