TRANG CHỦ
TIẾNG HÀN
BLOG
Có 1 kết quả cho từ : 아도 되다

Nghĩa ngữ pháp 아도 되다

1 : ...cũng được, được phép
어떤 행동에 대한 허락이나 허용을 나타낼 때 쓰는 표현.
Cấu trúc dùng khi thể hiện sự cho phép hay chấp nhận hành động nào đó.
Nguồn : Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia