TRANG CHỦ
TIẾNG HÀN
BLOG
Có 2 kết quả cho từ : 을까요

Nghĩa ngữ pháp 을까요

1 : liệu…không?
(두루높임으로) 아직 일어나지 않았거나 모르는 일에 대해서 말하는 사람이 추측하며 질문할 때 쓰는 표현.
(cách nói kính trọng phổ biến) Cấu trúc dùng khi người nói suy đoán và hỏi về việc chưa xảy ra hoặc không biết.
2 : nhé?
(두루높임으로) 듣는 사람에게 의견을 묻거나 제안함을 나타내는 표현.
(cách nói kính trọng phổ biến) Cấu trúc thể hiện sự đề nghị hoặc hỏi ý kiến đối với người nghe.

Ví dụ cho ngữ pháp 을까요

다음 번 거주자 대표는 누구로 정하면 좋을까요?
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
실제로 건물을 짓는 데 드는 비용은 견적과 다를 수도 있는데 괜찮을까요?
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
지금 헤어지면 언제쯤 다시 볼 수 있을까요?
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
Xem thêm ví dụ khác
Nguồn : Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia