TRANG CHỦ
TIẾNG HÀN
BLOG
Có 1 kết quả cho từ : ㄴ다는 것이

Nghĩa ngữ pháp ㄴ다는 것이

1 : vốn định
앞의 말이 나타내는 행동에서 의도한 것과는 다른 결과가 이어짐을 나타내는 표현.
Cấu trúc thể hiện kết quả xảy ra khác với ý định của hành động ở vế trước.
Nguồn : Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia