TRANG CHỦ
TIẾNG HÀN
BLOG
Bài đang xem : "

Danh ngôn tiếng hàn

"

다른 사람 탓하고 
원망하는 사람은 
아무 것도 
이룰 수 없는 법 이다.

Người oán trách và đổ lỗi cho người khác .

Thì sẽ không thể đạt bất cứ điều gì .

Từ vựng trong bài

1 ) 탓하다 : đổ lỗi, đổ tội, than trách
2 ) 아무 : bất cứ
3 ) 다른 : khác
4 ) 이다 :
5 ) 사람 : con người
6 ) 원망 : sự oán giận, sự oán trách
Theo dõi chúng tôi
Từ điển HÁN HÀN
Group : Nghiền Tiếng Hàn